Revolution is a multi purposeful liquid flea medication for dog, offers a wide-ranging protection to your canine that is loving. cheap cialis online Every Mary, Dick offers authentic, real, discounted, and cheap variations of Viagra, Cialis and Levitra cheap generic cialis Herbal and alternative medications and remedies have been in standard natural pharmacies 10 mg cialis Why in case you pick numerous vitamins or naturally made tablets for impotency as an alternative of chemically-made drugs like cialis buy It is vital that you notice that you just get rock hard cheapest tadalafil It really is a remarkable happiness of rewarding in case cheapest cialis online What exactly is Erectile Dysfunction? Erectile Dysfunction is a disorder by which a guy does not get an erection or buy tadalafil online The anti impotence drugs Cialis Viagra & by increasing circulation to the organ, which results in an erection, Levitra cialis online cheap The analysis of Ayurveda is not no longer secondary. It is now a cialis 20mg A professional stated, "There might be a considerably bigger picture than only for erectile dysfunction." Still, Levitra and cheapest cialis 20mg
Get Adobe Flash player

PLAN ZAJĘĆ 2023/2024

RADA RODZICÓW

Patron Naszej Szkoły

licznik odwiedzin

strony

strony|wpisy |top

  • ostatnie 24h: 0
  • ostatnie 7 dni: 0
  • ostatni miesiąc: 0
  • aktualnie online: 0

wytyczne MEN

sekrety edukacji muzycznej

Insp. Ochrony Danych

iod@dasec.pl

zobacz nas także na

PATRONAT MEDIALNY

Nasi przyjaciele

 

Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN

RADY PEDAGOGICZNEJ

 SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM.OSKARA KOLBERGA

 W LUBANIU

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły.

§ 2

1.      Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.

2.      Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania statutowe dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

Rozdział II

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej

§ 3

Podstawowym zadaniem Rady Pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

§ 4

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1.      Zatwierdzanie planów pracy szkoły.

2.      Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

3.      Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.

4.      Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

5.      Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów szkoły.

6.      Zatwierdzanie wniosków komisji lub zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną.

§ 5

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1.      Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych.

2.      Projekt planu finansowego szkoły.

3.      Wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4.      Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5.      Kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole.

6.      Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

7.      Decyzje dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora.

8.      Wniosek o indywidualny program lub tok nauki.

9.      Przyznanie stypendium za wyniki w nauce.

10.  Dodatkowe zajęcia edukacyjne z puli godzin do dyspozycji dyrektora

11.  Organizację tygodnia pracy.

12.  Program nauczania opracowany i włączony do szkolnego zestawu programów.

§ 6

Rada pedagogiczna zapoznaje się z:

1.      Programem wizytacji przedstawionym przez osobę prowadzącą wizytację.

2.      Wynikami wizytacji oraz propozycją wniosków i zaleceń powizytacyjnych.

3.      Planem nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny.

4.      Informacją o realizacji planu nadzoru.

§ 7

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.

§ 8

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

W tym celu Rada Pedagogiczna wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

§ 9

Ponadto Rada Pedagogiczna:

 

1.      Rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców, dotyczące wszystkich spraw szkoły.

2.      Rozpatruje skierowane do niej wnioski i opinie samorządu szkolnego dotyczące wszystkich spraw szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia.

3.      Ustala w drodze uchwały, po zaksięgowaniu opinii rady rodziców szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

4.      W uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników.

5.      Może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia.

6.      Może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności.

7.      Uchwala w porozumieniu z radą rodziców program wychowawczy.

8.      Opiniuje decyzję Samorządu Uczniowskiego w sprawie wytypowanego ucznia do stypendium Starosty Lubańskiego.

9.      Deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym, rozpatrującym odwołanie od oceny nauczyciela

10.  Ustala wspólnie z dyrektorem, które dni wypadające między dniami świątecznymi są wolne od pracy

 

Rozdział III

Ogólne zasady działania Rady Pedagogicznej

§ 10

1.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

2.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

§ 11

1.      W zebraniach Rady Pedagogicznej może brać udział przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny na szkołą oraz przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

2.      W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.      Osoby, o których mowa w ust. 1-2 uczestniczą w tej części zebrania Rady Pedagogicznej, która dotyczy ich zakresu spraw.

4.      Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Pedagogicznej, nie biorą udziału w głosowaniach.

§ 12

1.      Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb.

2.      Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są:

       przed rozpoczęciem roku szkolnego,

       w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,

       po zakończeniu pierwszego okresu oraz rocznych zajęć szkolnych w celu przedstawienia przez dyrektora szkoły ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

       w miarę bieżących potrzeb.

 

3.                   Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz z inicjatywy:

       przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

       organu prowadzącego szkołę,

       co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

4.      Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym kierowane są w formie pisemnej do przewodniczącego.

5.      Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym powinny określać przyczynę zorganizowania zebrania oraz określać pożądany termin jego przeprowadzenia.

6.      Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi jej przewodniczący.

7.      W szczególnych przypadkach przewodniczący Rady Pedagogicznej może powierzyć prowadzenie zebrania Rady Pedagogicznej innemu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole.

8.      W przypadku długotrwałej choroby dyrektora szkoły, funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej pełni zastępca lub członek Rady Pedagogicznej wskazany przez organ prowadzący.

9.      W przypadku nagłej choroby dyrektora szkoły, gdy nie ma możliwości przełożenia zebrania Rady Pedagogicznej, prowadzenie zebrania można powierzyć wybranemu członkowi Rady Pedagogicznej. Wyboru dokonuje się w drodze głosowania.

10.   Propozycję kandydatury na przewodniczącego zebrania może zgłosić każdy z członków Rady Pedagogicznej. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyska największą liczbę głosów w głosowaniu.

11.   Pod nieobecność dyrektora szkoły z powodu nagłej choroby, Rada Pedagogiczna nie podejmuje innych uchwał, niż te, które zostały ujęte w propozycji porządku obrad, z wyjątkiem uchwały dotyczącej wystąpienia z wnioskiem o odwołanie dyrektora ze stanowiska, gdy dyrektor szkoły wyraźnie uniemożliwia Radzie Pedagogicznej podjecie uchwały w tej sprawie.

12.  Przewodniczący o terminie i proponowanym porządku zebrania powiadamia wszystkich członków Rady Pedagogicznej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

13.  Nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej może być zorganizowane w dniu powiadomienia.

Rozdział IV

Szczegółowe zasady działania Rady Pedagogicznej

§ 13

1.      Przewodniczący Rady Pedagogicznej w szczególności:

       opracowuje roczny plan pracy Rady Pedagogicznej,

       przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej,

       podpisuje uchwały Rady Pedagogicznej,

       realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

       monitoruje stopień realizacji podjętych uchwał przez Radę Pedagogiczną,

       informuje Radę Pedagogiczną o stopniu realizacji podjętych uchwał,

       podpisuje protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej,

       wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa (jako dyrektor szkoły).

 

2.      Przygotowanie zebrania Rady Pedagogicznej przez przewodniczącego polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Pedagogicznej o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania.

§ 14

Prawa i obowiązki członka Rady Pedagogicznej:

1.      Członek Rady Pedagogicznej ma prawo do:

       czynnego udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej,

       składania wniosków i projektów uchwał,

       udziału w pracach w stałych lub doraźnych zespołach powołanych przez Radę Pedagogiczną.

2.      Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

        czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Pedagogicznej i jej komisjach lub zespołach, do których został powołany,

        nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

        współtworzenia na zebraniach Rady Pedagogicznej atmosfery życzliwości i koleżeństwa,

        realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej,

        składania sprawozdań z wykonania powierzonych zdań.

3.      W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Pedagogicznej może być zwolniony z udziału w zebraniu, za zgodą dyrektora szkoły.

4.      Nieobecny członek Rady Pedagogicznej na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu i potwierdzenia znajomości postanowień własnoręcznym podpisem.

§ 15

1.      Porządek zebrania zatwierdza Rada Pedagogiczna.

2.      Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).

3.      Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Pedagogicznej mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.

4.      Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.

5.      Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Pedagogicznej.

 

 

Rozdział V

Tryb podejmowania uchwał

§ 16

1.      Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2.      Wnioski Rady Pedagogicznej przyjmowane są w drodze uchwał.

3.      Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomija się głosy „wstrzymujące się”.

§ 17

Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym.

§ 18

1.      Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Pedagogicznej.

2.      W głosowaniu jawnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki.

3.      W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§ 19

1.      W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach personalnych lub na wniosek członka Rady Pedagogicznej, przyjęty w głosowaniu jawnym.

2.      W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

3.      Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady Pedagogicznej uczestniczących w zebraniu.

§ 20

1.      Rada Pedagogiczna przy wyborze swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły przeprowadza głosowanie  jawne lub tajne.

2.      Na karcie do głosowania kandydaci umieszczeni są alfabetycznie.

3.      Przedstawicielami Rady Pedagogicznej zostają ci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.

4.      W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów na miejscu uprawniającym do udziału w Komisji Konkursowej, zarządza się powtórne głosowanie, pomiędzy tymi kandydatami.

 

 

§ 21

O wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Rozdział VI

Dokumentowanie zebrań

§ 22

Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół oraz listę obecności.

§ 23

1.      Członkowie Rady Pedagogicznej dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.

2.      Protokolanta zebrania wybiera Rada Pedagogiczna spośród swoich członków.

3.      Rada Pedagogiczna może wybrać protokolanta stałego lub na okres roku szkolnego.

4.      Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien zawierać:

       datę zebrania,

       numery podjętych uchwał,

       stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,

       wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),

       zatwierdzony porządek zebrania,

       stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

       przebieg zebrania,

       treść zgłoszonych wniosków,

       podjęte uchwały i wnioski,

       podpisy przewodniczącego i protokolanta.

§ 24

1.      Uchwały Rady Pedagogicznej numeruje się cyframi rzymskimi.

2.      Księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek szkoły.

3.      Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Pedagogicznej mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

 

 

§ 25

1.      Protokół z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej przyjmuje się na następnym zebraniu.

2.      Przyjęte przez Radę Pedagogiczną poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.

3.      Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.

4.      Ewentualne zastrzeżenia do protokołu z poprzedniego zebrania mogą dotyczyć wyłącznie własnych wypowiedzi osoby zgłaszającej takie zastrzeżenia

§ 26

1.      Protokoły z zebrań zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną stanowią dokumentację pracy Rady Pedagogicznej.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 27

1.      Rada Pedagogiczna po opracowaniu regulaminu działania przyjmuje go w drodze uchwały.

2.      Nowelizację regulaminu działania Rady Pedagogicznej wprowadza się aneksem w drodze uchwały.

3.      Nowelizacja regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych zapisów.

4.      Jeżeli liczba zmian w regulaminie działania Rady Pedagogicznej jest znaczna, przewodniczący opracowuje i przedkłada Radzie Pedagogicznej tekst jednolity.

§ 28

Regulamin działania Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Regulamin Rady Pedagogicznej został uchwalony na posiedzeniu

 

w  dniu 23 marca 2009r.

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax. (75) 722-28-91
psmluban@wp.pl www.psmluban.pl