Revolution is a multi purposeful liquid flea medication for dog, offers a wide-ranging protection to your canine that is loving. cheap cialis online Every Mary, Dick offers authentic, real, discounted, and cheap variations of Viagra, Cialis and Levitra cheap generic cialis Herbal and alternative medications and remedies have been in standard natural pharmacies 10 mg cialis Why in case you pick numerous vitamins or naturally made tablets for impotency as an alternative of chemically-made drugs like cialis buy It is vital that you notice that you just get rock hard cheapest tadalafil It really is a remarkable happiness of rewarding in case cheapest cialis online What exactly is Erectile Dysfunction? Erectile Dysfunction is a disorder by which a guy does not get an erection or buy tadalafil online The anti impotence drugs Cialis Viagra & by increasing circulation to the organ, which results in an erection, Levitra cialis online cheap The analysis of Ayurveda is not no longer secondary. It is now a cialis 20mg A professional stated, "There might be a considerably bigger picture than only for erectile dysfunction." Still, Levitra and cheapest cialis 20mg
Get Adobe Flash player

PLAN ZAJĘĆ 2023/2024

RADA RODZICÓW

Patron Naszej Szkoły

wytyczne MEN

sekrety edukacji muzycznej

Insp. Ochrony Danych

iod@dasec.pl

zobacz nas także na

PATRONAT MEDIALNY

Nasi przyjaciele

 

REGULAMIN REKRUTACJI

                                                                                                         Załącznik nr1 do Uchwały Nr……………..z dnia…………………                        oraz  Zarządzenia Dyrektora  SM I st.

 im Oskara Kolberga w Lubaniu  Nr……………z dnia……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

DO  SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

IM.OSKARA KOLBERGA

W LUBANIU

 

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019  r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych

oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dziennik Ustaw z 2019 r. pod poz. 686).

Na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534) .

§1

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu  jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym. Do  klasy I szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat oraz  klasy I szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

 

§2

SM I st. im. Oskara Kolberga  w Lubaniu prowadzi naukę gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze, akordeonie, , klarnecie, trąbce, waltorni i flecie poprzecznym w cyklu sześcioletnim i czteroletnim.

 

 

 

§3

 

1. SM I st. w Lubaniu prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie:

1) poradnictwo, obejmujące w szczególności informowanie o warunkach rekrutacji, programie kształcenia, o warunkach nauki w szkole;

2) okresową działalność konsultacyjną, między innymi w formie zajęć praktycznych, a także akcji „otwartej szkoły”;

3) wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej podstawie określa celowość i możliwość wyboru przez kandydata danego kierunku kształcenia.

 

§4

1. Podstawą przyjęcia kandydata do kształcenia w SM I st. w Lubaniu jest:

1) złożenie w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia w danym roku szkolnym wniosku o przyjęcie do szkoły;

2) dołączenie do wniosku opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat;

4) w razie konieczności dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole.

 

§5

 

1. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły muzycznej I stopnia przeprowadza się badanie przydatności.

2. Badanie przydatności w szkole muzycznej I stopnia polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki na określonym instrumencie.

 

 

 

 

§6

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjną, wyznacza jej skład i przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem kryteriów przyjęć;

2) przeprowadzenie badania przydatności.

3. Ocenę badania przydatności ustala komisja odrębnie dla każdego kandydata według obowiązującej skali .

4. Z przeprowadzonego badania przydatności komisja rekrutacyjna sporządza protokół obejmujący listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności oraz uzyskane przez nich oceny.

5. Ocena jest wynikiem realizacji przez kandydata poszczególnych zagadnień, w skład których wchodzą predyspozycje głosowe, słuch muzyczny, poczucie rytmu i tempa.

6. Na podstawie ocen, o których mowa w ust.3, komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do szkoły oraz przekazuje listę Dyrektorowi Szkoły.

7. Protokół sporządzony przez komisję rekrutacyjną jest przechowywany w szkole przez cały okres kształcenia ucznia w danej szkole.

 

 

§7

 

1. Dyrektor szkoły, na podstawie wyniku kwalifikacyjnego kandydata do podjęcia nauki w szkole

podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły.

2. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do nauki niż liczba miejsc wynikająca z organizacji szkoły, pierwszeństwo w przyjęciu na dany instrument mają uczniowie, którzy uzyskali wyższą ilość punktów.

3. Pozostali kandydaci umieszczani są na liście rezerwowej lub na liście przyjętych warunkowo, jeśli zdecydują się na zmianę wybranego przez siebie instrumentu na inny, proponowany przez komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.

4. Kandydaci z listy rezerwowej maja realną szansę przyjęcia do szkoły, jeżeli z początkiem września pojawią się wolne miejsca spowodowane nagłą rezygnacją uczniów z nauki w szkole.

5. Dyrektor Szkoły, w celu uzupełnienia wakatów w poszczególnych klasach instrumentalnych może zarządzić dodatkową rekrutację w miesiącu wrześniu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

6.Ponieważ ilość przyjęć na poszczególne instrumenty jest limitowana pierwszeństwo rozpoczęcia nauki w szkole mają dzieci, które zdają do szkoły po raz pierwszy. Uczeń , który ukończył SM I st. W Lubaniu może ponownie ubiegać się o przyjęcie do szkoły na inny instrument, jeżeli szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna uzna iż kandydat (mimo osiągniętych bardzo dobrych wyników na egzaminie wstępnym) nie blokuje miejsca kandydatom, którzy zdaja po raz pierwszy.

 

§8

1. Listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły lub placówki artystycznej podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego. Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły lub placówki artystycznej podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

2. Rodzicom oraz prawnym opiekunom kandydatów ubiegających się o przyjęcie do SM I stopnia w Lubaniu  przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Dyrektora do Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Dolnośląskiego w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji.

 

§9

1. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do Szkoły do klasy wyższej niż pierwsza.

2. Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

3. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora spośród nauczycieli Szkoły.

4. Dyrektor Szkoły wyznacza skład komisji jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.

5. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja sporządza protokół zawierający ocenę predyspozycji i poziom umiejętności kandydata i przekazuje protokół Dyrektorowi Szkoły.

6. Dyrektor Szkoły na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.

7. Protokół, o którym mowa w ust.5, przechowywany jest w Szkole przez cały okres kształcenia.

 

§10

 

1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania uczeń może być przyjęty do szkoły w ciągu roku szkolnego.

2. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa w ust. 1, uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.

 

 

 

 

 

§11

 

Traci moc poprzedni Regulamin Rekrutacji do SM I stopnia w Lubaniu z dnia 5 listopada 2014 roku.

 

§12

 

Niniejszy Regulamin Rekrutacji został zatwierdzony na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu ………… Uchwałą nr ……….. i wchodzi w życie z dniem……………………. r.

 

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax. (75) 722-28-91
psmluban@wp.pl www.psmluban.pl