Revolution is a multi purposeful liquid flea medication for dog, offers a wide-ranging protection to your canine that is loving. cheap cialis online Every Mary, Dick offers authentic, real, discounted, and cheap variations of Viagra, Cialis and Levitra cheap generic cialis Herbal and alternative medications and remedies have been in standard natural pharmacies 10 mg cialis Why in case you pick numerous vitamins or naturally made tablets for impotency as an alternative of chemically-made drugs like cialis buy It is vital that you notice that you just get rock hard cheapest tadalafil It really is a remarkable happiness of rewarding in case cheapest cialis online What exactly is Erectile Dysfunction? Erectile Dysfunction is a disorder by which a guy does not get an erection or buy tadalafil online The anti impotence drugs Cialis Viagra & by increasing circulation to the organ, which results in an erection, Levitra cialis online cheap The analysis of Ayurveda is not no longer secondary. It is now a cialis 20mg A professional stated, "There might be a considerably bigger picture than only for erectile dysfunction." Still, Levitra and cheapest cialis 20mg
Get Adobe Flash player

PLAN ZAJĘĆ 2023/2024

RADA RODZICÓW

Patron Naszej Szkoły

wytyczne MEN

sekrety edukacji muzycznej

Insp. Ochrony Danych

iod@dasec.pl

zobacz nas także na

PATRONAT MEDIALNY

Nasi przyjaciele

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

PSM I ST. im. Oskara Kolberga W LUBANIU.

 

Lubań 2005

 

CZĘŚĆ I: Założenia organizacyjne.

 

Podstawa prawna:

O      Ustawa z dnia 07.09.1991r. o systemie o¶wiaty (Dz. U. Nr 67 z 1996r. poz. 329 z późniejszymi zmianami).

O      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23.04.2004r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 89, poz. 845).

 

 

                                                    I.      Definicja Wewnątrzszkolnego Systemu Zapewniania Jakości:
Zespół zorganizowanych, powiązanych ze sobą i spójnych działań podejmowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, inne organy szkoły lub placówki oraz nauczycieli, niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły lub placówki, w szczególności działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

                                               II.      Osoby sprawujące nadzór pedagogiczny:
Dyrektor szkoły we współpracy z nauczycielami poszczególnych klas instrumentów.

 

                                           III.      Zespoły nauczycieli działające na rzecz zapewniania jakości.
W szkole funkcjonują zespoły nauczycieli, których działalność służy zapewnianiu i podwyższaniu jakości pracy szkoły. Należą do nich:

O      Zespół nauczycieli fortepianu;

O      Zespół nauczycieli akordeonu i instrumentów dętych;

O      Zespół nauczycieli instrumentów smyczkowych i gitary;

O     Zespół nauczycieli przedmiotów teoretycznych.

 

                                            IV.      Podstawowe założenia koncepcji nadzoru pedagogicznego:

O      Czynności związane ze zbieraniem informacji i opinii o szkole dokonuje dyrektor i powołane zespoły nauczycieli.

O      Punktem odniesienia w ocenianiu skuteczności pracy szkoły są cele strategiczne, określone w programie rozwoju i innych programach szkoły, z uwzględnieniem priorytetów ogłoszonych przez Centrum Edukacji Artystycznej oraz standardów pracy szkoły.

O     Wszystkie narzędzia badawcze są akceptowane przez dyrektora. W proces mierzenia jakości pracy szkoły angażowani są Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice. Celem ich udziału jest budowanie współodpowiedzialności za tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju szkoły oraz stworzenie im możliwości do bezpośredniego wyrażania opinii o szkole.

 

 

CZĘŚĆ II: Organizacja nadzoru pedagogicznego.

1)   Postanowienia ogólne.

 

                           I.      Cel nadzoru pedagogicznego.
Celem nadzoru pedagogicznego jest jakościowy rozwój szkoły, wspomaganie rozwoju uczniów oraz rozwoju zawodowego nauczycieli.

                      II.      Funkcje nadzoru:

O      Prowadzenie planowego i systematycznego mierzenia jakości pracy szkoły.

O      Podejmowanie działań wspomagających szkołę w doskonaleniu jej pracy.

O      Prowadzenie kontroli zgodności organizacji i funkcjonowania szkoły z przepisami prawa.

O      Wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez szkołę wymagań w zakresie jakości pracy.

O      Udostępnianie podmiotom szkoły informacji o zmianach w przepisach prawa, związanych z działalnością szkoły.

 

                                            IV.      Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego:

O      Jawność wymagań i sposobów kontroli ich realizacji.

O      Obiektywna i pełna ocena jakości pracy szkoły, uwzględniająca jej specyfikę.

O      Współdziałanie pomiędzy organami sprawującymi nadzór.

O      Współdziałanie organu sprawującego nadzór pedagogiczny (dyrektora szkoły) z organem prowadzącym szkołę.

O      Współpraca dyrektora szkoły z nauczycielami.

O      Sprzyjanie i wyzwalanie samodzielności i aktywności nauczycieli na rzecz pobudzania i umacniania poczucia odpowiedzialności za efekty własnej pracy.

 

 

 

 

2)   Zadania dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego.

 

                           I.      Wynikające z przepisów ustawy:

 Art. 33, ust. 1 Nadzór pedagogiczny polega na:

O      Ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i nauczycieli.

O      Analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

O      Inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

O      Udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Art. 33, ust. 2 Nadzorowi podlega w szczególności analizowanie i ocenianie:

O      Realizacji w procesie nauczania podstawy programowej i ramowego planu nauczania.

O      Przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

O      Zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

O      Przestrzegania statutu szkoły, a w szczególności praw ucznia i praw dziecka.

                      II.      Wynikające z przepisów rozporządzenia:

 

O     Decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu wewnętrznego mierzenia jakości, tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi.

O     Planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

O     Opracowuje program rozwoju szkoły, określający zadania służące doskonaleniu jakości pracy szkoły lub placówki i terminy ich realizacji:
a) obejmujący 5 lat szkolnych,
b) obejmujący rok szkolny z uwzględnieniem zadań wskazanych przez CEA oraz wyników mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki przeprowadzonego w poprzednim roku szkolnym.

O     Wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych.

O     Raz w roku szkolnym opracowuje raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości i przedstawia go Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Organowi Prowadzącemu szkołę lub placówkę.

O     Wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie i umożliwianie udziału w szkoleniach, warsztatach i kursach.

O     Analizuje wyniki przesłuchań i egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, a także podejmuje, stosownie do potrzeb, działania doskonalące w tym zakresie.

O     Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

3)   Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły.

 

                           I.      Cele nadzoru pedagogicznego:

O      Doskonalenie jakości pracy szkoły.

O      Doskonalenie współpracy w radzie pedagogicznej.

O      Zapewnienie warunków harmonijnego rozwoju uczniów i rozwoju zawodowego nauczycieli.

                      II.      Zadania służące do realizacji celów:

O      Zbieranie informacji o osiągnięciach edukacyjnych uczniów.

O      Gromadzenie informacji o zmianach w zachowaniach i postawach uczniów.

O      Diagnozowanie przestrzegania prawa.

O      Inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań na rzecz własnego rozwoju i jakościowego rozwoju szkoły.

 

                 III.      Mierzenie jakości pracy szkoły.

Prowadzone jest poprzez zorganizowane i systematyczne analizowanie i ocenianie stopnia spełniania wymagań wynikających z zadań szkoły. Służy temu:

O      Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

O      Diagnozowanie wybranych obszarów szkoły.

O      Badanie skuteczności działania szkoły.

O      Obserwowanie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli w celu gromadzenia informacji o efektach ich pracy.

O      Systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy szkoły.

O      Diagnozowanie oczekiwań U – N – R.

                     IV.      Obszary podlegające czynnościom nadzoru pedagogicznego.

O      Proces nauczania i uczenia się.

O      Ocenianie uczniów.

O      Współpraca z rodzicami.

O      Udział uczniów w przesłuchaniach, koncertach i konkursach.

O      Doskonalenie i rozwój zawodowy nauczycieli.

O      Atmosfera pracy szkoły.

O      Bezpieczeństwo w szkole.

 

                          V.      Wskaźniki podlegające obserwacji:

O      Wyniki nauczania.

O      Frekwencja.

O      Efekty pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

O      Wyniki przesłuchań i konkursów, egzaminów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

O      Sukcesy i problemy wychowawcze.

O      Efekty współpracy z rodzicami.

 

                     VI.      Techniki zbierania informacji o jakości pracy szkoły:

O      Obserwowanie.

O      Analizowanie dokumentacji.

O      Wywiad.

O      Ankietowanie.

O      Przeprowadzanie hospitacji diagnozujących.

 

                VII.      Narzędzia do pozyskiwania informacji i opinii:

O      Arkusze obserwacji.

O      Kwestionariusze.

O      Testy, sprawdziany.

O      Arkusze informacji.

O      Arkusze badania dokumentów, przeglądów, analiz statystycznych.

 

           VIII.      Dokumentowanie sprawowanego nadzoru:

O      Analizy i oceny przeprowadzonych badań.

O      Zbiorcze przedstawienie przeprowadzonych ankiet, obserwacji, wywiadów, przeglądów.

O      Karty samooceny i oceny pracy nauczycieli.

O      Zestawienia wyników przesłuchań i egzaminów szkolnych.

O      Raporty dotyczące jakości pracy szkoły.

O      Arkusze obserwacji zajęć edukacyjnych.

O      Protokoły Rady Pedagogicznej.

 

                    IX.      Wyniki z nadzoru wykorzystane zostaną do:

O      Modyfikowania wymagań edukacyjnych.

O      Modyfikowania koncepcji nadzoru pedagogicznego.

O      Modyfikowania programu rozwoju szkoły i bazy szkoły.

O      Modyfikowania metod pracy z uczniem.

 

 

CZĘŚĆ III: Standardy jakości pracy szkoły.

Standardy Pracy Szkoły zostały opracowane na podstawie celów nauczania określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 19.08.2002r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

 

Standard 1: Nauczyciel podejmuje działania mające na celu zainteresowanie uczniów muzyką.

 

Wskaźniki:

O      Nauczyciel zapoznaje ucznia z instrumentem.

O      Nauczyciel uwrażliwia uczniów na odbiór muzyki poprzez ich udział w koncertach.

 

Standard 2: Nauczyciel zapoznaje uczniów z podstawami umiejętności technicznych i interpretacyjnych.

 

Wskaźniki:

O      Nauczyciel dostosowuje program nauczania do indywidualnych możliwości ucznia.

O      Nauczyciel wprowadza różne metody odczytywania tekstu muzycznego.

O      Nauczyciel dostosowuje metody nauczania do indywidualnych predyspozycji ucznia.

O      Nauczyciel rozwija wyobraźnię muzyczną ucznia poprzez stosowanie różnych technik (opowiadanie, kojarzenie itp.).

O      Uczeń umiejętnie odczytuje informacje zawarte w tekście nutowym.

 

 

 

Standard 3: Uczeń nabywa umiejętności samodzielnej, systematycznej i świadomej pracy nad utworem.

 

Wskaźniki:

O      Uczeń rozumie potrzebę codziennego i świadomego ćwiczenia na instrumencie.

O      Nauczyciel uświadamia rodzicom potrzebę codziennego i samodzielnego ćwiczenia.

O      Nauczyciel wyposaża ucznia w umiejętność planowania swojej pracy.

O      Rodzic i uczeń przejmują odpowiedzialność za systematykę uczenia się.

O      Nauczyciel stosuje ocenianie kształtujące.

O      Nauczyciel odpowiada za metody i sposoby pracy z uczniem, umożliwiające skuteczność uczenia się ucznia.

O      Uczeń nabywa umiejętność samooceny.

 

Standard 4: Uczeń posiada wewnętrzną motywację do prezentowania umiejętności. Nauczyciele wspomagają ucznia w tych działaniach.

 

Wskaźniki:

O      Nauczyciel organizuje popisy, koncerty, prezentacje umożliwiające uczniowi zaprezentowanie swoich umiejętności.

O      Uczeń potrafi dokonać samooceny dzięki umiejętnej pomocy nauczyciela i właściwie prowadzonej dokumentacji jego osiągnięć.

O      Uczeń potrafi krytycznie odnieść się do uzyskanej oceny zewnętrznej.

 

Standard 5: Nauczyciel przygotowuje ucznia do kolejnego etapu kształcenia.

 

Wskaźniki:

O      Nauczyciel zna wymagania edukacyjne szkoły wyższego stopnia i zapoznaje z nimi uczniów ostatniej klasy.

O      Nauczyciel przygotowuje ucznia do egzaminów wstępnych do szkół wyższego stopnia.

O      Uczeń realizuje wymagany program.

O      Uczeń wykonuje program odpowiadający wymogom szkoły wyższego stopnia.

 

Standard 6: Nauczyciel przygotowuje ucznia do gry zespołowej, solowej i do udziału w występach publicznych.

 

Wskaźniki:

O      Uczeń bierze udział w różnych formach gry zespołowej, nabywając umiejętność współpracy, dyscypliny wykonawczej i odpowiedzialności za zespół.

O      Uczeń bierze udział w różnych prezentacjach, koncertach, konkursach i przesłuchaniach organizowanych przez szkołę i poza nią z uwzględnieniem jego odporności psychofizycznej.

 

Standard 7: Nauczyciel kształtuje wrażliwość estetyczną, poczucie piękna oraz wyobraźnię muzyczną ucznia.

 

Wskaźnik:

O      Uczeń nabywa wrażliwość estetyczną poprzez poznanie różnych interpretacji dzieła muzycznego.

 

Standard 8: Uczeń nabywa wiedzę muzyczną oraz umiejętności warsztatowe.

 

Wskaźniki:

O      Uczeń zna i rozumie podstawową terminologię muzyczną i posługuje się nią.

O      Uczeń nabywa umiejętności interpretacyjne i wykonawcze poszczególnych utworów zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami.

 

CZĘŚĆ IV: Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły.

 

         Mierzenie jakości pracy szkoły jest zespołem zorganizowanych i systematycznych działań organu sprawującego nadzór pedagogiczny, służących ocenie stanu, warunków i efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, a także ocenie postępu w tym zakresie.

 

Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły prowadzone jest przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem opinii uczniów, nauczycieli i rodziców, rodziców szczególności przez:

O      Diagnozowanie i ocenianie stopnia spełnienia przez szkołę standardów oceny jakości pracy szkoły.

O      Kontrolowanie realizacji przez szkołę wymagań określonych w przepisach prawa.

O      Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem wyników uzyskiwanych przez nich na poszczególnych poziomach kształcenia, a także na podstawie porównywania tych wyników z wynikami uzyskiwanymi przez uczniów na przesłuchaniach i konkursach zewnętrznych.

O      Prowadzenie hospitacji, w tym hospitacji diagnozującej.

O      Monitorowanie podejmowanych przez szkołę oraz nauczycieli działań zmierzających do doskonalenia jakości pracy szkoły we wszystkich zakresach jej działalności.

O      Dokonywanie ewaluacji.

 

 

I.               Sposoby wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.

 

1.  Hospitowanie – bezpośrednia obserwacja zajęć prowadzonych i realizowanych przez nauczyciela, polegająca w szczególności na diagnozowaniu stanu wiedzy, umiejętności oraz postaw uczniów.

2.  Diagnoza – proces polegający na gromadzeniu informacji o badanym obszarze pracy szkoły i wydaniu opinii o jego wartości w odniesieniu do standardów pracy szkoły; nastawiona jest na rozpoznanie istniejącego stanu i jego przyczyn oraz poszukiwanie coraz doskonalszych rozwiązań.

3.  Monitorowanie – ciągłe, systematyczne i uporządkowane obserwowanie działalności szkoły według ustalonych kryteriów; poznawanie opinii.

4.  Kontrola – sprawdzanie pod określonym (wynikającym z bieżących potrzeb) kątem dokumentacji pracy nauczyciela, pomieszczeń lekcyjnych, itp.

5.  Ewaluacja – proces zmierzający do dokonania oceny przydatności podejmowanych działań edukacyjnych w odniesieniu do założonych celów, służące doskonaleniu tych działań.

6.  Badanie wskaźników – działanie polegające na porównywaniu ilościowych wskaźników działania, takich jak: frekwencja, ilość uczniów biorących udział w przesłuchaniach i konkursach oraz ilość laureatów.

7.  Przegląd – krótki, lecz szczegółowy przegląd konkretnego problemu (np. przegląd stanu technicznego budynku i sal lekcyjnych przed rozpoczęciem roku szkolnego).

8.  Badanie osiągnięć uczniów – badanie mające na celu ustalenie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów. Przeprowadzane systematycznie pozwala określić skalę postępu.

 

 

II.          Wdrażanie wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.

 

Procedura

Termin

Dokumentowanie

Uwagi

Hospitowanie

Cały rok – systematycznie; Arkusze obserwacji lekcji i innych zajęć. Podlegają wszyscy nauczyciele – wg planu hospitacji określonego na bieżący rok szkolny oraz tematyki.

Diagnoza

Cały rok – w zależności od potrzeb; Wyniki ankiet, wywiadów i innej dokumentacji oraz kompleksowa opinia (raport). W zależności od wybranego, po przeprowadzonym monitoringu, obszaru.

Monitorowanie

Cały rok – w zależności od potrzeb; Wyniki ankiet i ich zbiorcza analiza. W zależności od określonej w rocznym planie nadzoru problematyki. W monitorowanie włączani są nauczyciele.

Kontrola

Cały rok – w zależności od potrzeb;

Wyniki kontroli zawarte w arkuszach kontroli dokumentacji, plany wynikowe, PSO, plany wychowawcze i inne. Podlegają wszyscy nauczyciele.

Ewaluacja

Po realizacji określonego działania, wdrożenia dokumentu; Druki ewaluacji.

Badanie wskaźników

Cały rok – w zależności od rodzaju wskaźników; Analiza wyników badań kompetencji, egzaminu gimnazjalnego. Zbiorcze zestawienia innych danych. W badanie wskaźników powinni być włączani nauczyciele, mogą również być włączani rodzice.

Przegląd

Cały rok – w zależności od tematyki przeglądu; Arkusze z dokonanych przeglądów.

 

 

III. Procedury postępowania w procesie pozyskiwania informacji o pracy szkoły.

 

1.Procedura diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

a)     Badanie osiągnięć uczniów przeprowadza się na zakończenie klasy III c6 (KS), II c4 (KS) i III c4 (AM) oraz klas V c6 i III c4 w zakresie instrumentalnym (przesłuchania regionalne).

b)    Do badania używa się narzędzi przygotowanych przez nauczycieli (KS i AM).

c)     Badanie przeprowadzają osoby wskazane przez dyrektora.

d)     W zakresie osiągnięć edukacyjnych uczniów klas instrumentalnych dokonuje się diagnozy w oparciu o uzyskane dane z przeprowadzonych przesłuchań regionalnych.

e)     Przewodniczący zespołu przygotowuje zestaw materiałów potrzebnych do badania (testy, sprawdziany), akceptuje je dyrektor szkoły.

f)     Badaniem obejmuje się wiedzę i umiejętności w blokach:
– Przedmiotów teoretycznych;
– Instrumentalnych.

g)     Prace obejmuje się wiedzę i umiejętności w blokach.

 

2. Procedura badania skuteczności działania szkoły – porównywanie osiąganych efektów z założonymi celami.

a)     Oceny skuteczności działań dokonuje zespół diagnozy ewaluacji szkolnej pod kierownictwem dyrektora szkoły.

b)    W pracach zespołu mogą uczestniczyć także rodzice i uczniowie.

c)     Do oceny skuteczności działań szkoły służą wszelkie materiały powstałe jako efekt mierzenia jakości pracy szkoły.

d)     Efektem pracy zespołu jest Raport.

e)     Raport jest dokumentem powszechnie dostępnym.

f)     Wnioski określone w Raporcie służą do wprowadzania zmian i korekt w zadaniach szkoły, określonych jako drogi realizacji celów.

g)     Wewnątrzszkolne standardy jakości, potraktowane jako cele strategiczne działalności szkoły, służą jako punkt odniesienia w badaniu skuteczności działań szkoły.

 

3. Procedura diagnozowania wybranych obszarów pracy szkoły.

a)     Obserwowanie osiąganej jakości pracy szkoły.

b)    Pozyskiwanie opinii uczniów, rodziców i nauczycieli o jakości pracy szkoły.

c)     Diagnozowaniem oczekiwań klientów szkoły zajmie się zespół powołany przez dyrektora. Diagnozowane obszary mogą ulegać modyfikacjom z uwagi na potrzeby szkoły i jej doświadczenia nabyte w trakcie mierzenia.

d)     Ewaluacja.

v     Proces ewaluacji polega na sformułowaniu problemu ewaluacji, gromadzeniu i analizowaniu danych, przedstawieniu rezultatów ewaluacji.

v     Etapy procesu ewaluacji:

O      Dyskusja.

O      Planowanie.

O      Projektowanie.

O      Zbieranie danych.

O      Analiza danych.

O      Popularyzacja wyników – raport.

v     Ewaluacje przeprowadza zespół powołany przez dyrektora szkoły.

 

4. Procedura hospitowania zajęć prowadzonych przez nauczycieli.

W szkole mogą być prowadzone następujące rodzaje hospitacji:

O      diagnozujące;

O      doradczo – doskonalące;

O      oceniające;

O      kontrolne.

Czynności hospitacyjne wykonuje dyrektor na podstawie rocznego planu nadzoru pedagogicznego. Corocznie określa się problematykę hospitacji. Informacje pozyskiwane w procesie hospitacyjnym służą do:

O      Oceny pracy nauczyciela, oceny dorobku zawodowego.

O      Oceny skuteczności działań szkoły.

O      Oceny postaw, wiedzy i umiejętności uczniów.

O      Oceny skuteczności stosowanych form i metod pracy.

O      Modyfikowania pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli.

4.1. Hospitacja diagnozująca – to diagnozowanie umiejętności uczniów.

Celem tej hospitacji jest pozyskiwanie informacji o poziomie opanowania przez uczniów umiejętności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na poziom opanowania umiejętności sprawdzanych sprawdzianem zewnętrznym.

O      Termin obserwacji wynika z przyjętego w szkole harmonogramu.

O      Obserwacja ukierunkowana jest przede wszystkim na ucznia – obserwuje się wiedzę, umiejętności i postawy uczniów.

O      W obserwacji mogą uczestniczyć rodzice i nauczyciele, przedstawiciele organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

O      Rozmowa pohospitacyjna odbywa się wyłącznie pomiędzy nauczycielem a dyrektorem.

O      Hospitacja diagnozująca nie ma bezpośredniego związku z oceną pracy nauczyciela.

O      Prawo do wyrażania własnych refleksji mają wszyscy obserwatorzy hospitacji.

 

4.2. Hospitacja doradczo – doskonaląca.

Jej celem jest doskonalenie warsztatu metodycznego.

O      Termin obserwacji wynika z przyjętego w szkole harmonogramu.

O      Obserwacji podlegają działania nauczyciela, w tym poprawność merytoryczna i metodyczna lekcji.

O      Rozmowa pohospitacyjna odbywa się wyłącznie między nauczycielem a dyrektorem.

O      Po przeprowadzonej hospitacji mogą być wydawane zalecenia lub wnioski pohospitacyjne odnośnie umiejętności metodycznych nauczyciela.

 

4.3. Hospitacja oceniająca.

Prowadzona jest przede wszystkim w procesie dokonywania formalnej oceny pracy nauczyciela lub oceny dorobku za okres stażu.

O      Obserwacje prowadzi dyrektor.

O      Termin obserwacji wynika z przyjętego w szkole harmonogramu.

O      Obserwacji podlegają wszelkie działania nauczyciela stosowane w procesie lekcyjnym (m. in. Organizacja i prowadzenie zajęć, stosowane metody i formy pracy, indywidualizacja procesu nauczania, jakość i efektywność nauczania – uczenia się).

O      W hospitacji może uczestniczyć konsultant lub doradca metodyczny.

O      Rozmowa pohospitacyjna odbywa się wyłącznie pomiędzy nauczycielem a dyrektorem.

O      Po przeprowadzonej hospitacji mogą być wydawane zalecenia lub wnioski pohospitacyjne odnośnie umiejętności metodycznych nauczyciela.

 

4.4. Hospitacja kontrolna.

Prowadzona jest przede wszystkim w sytuacji niepokojących symptomów symptomów zakresie organizacji i przebiegu procesu lekcyjnego wynikającego z obserwacji nadzoru pedagogicznego, skarg uczniów lub rodziców.

O      Prowadzona jest przez dyrektora.

O      Hospitacja jest niezapowiedziana i obejmuje dwie jednostki lekcyjne.

O      Obserwacji podlegają wszelkie działania nauczyciela stosowane w procesie lekcyjnym (m. in. Organizacja i prowadzenie zajęć, stosowane metody i formy pracy, indywidualizacja procesu nauczania, jakość i efektywność nauczania – uczenia się).

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax. (75) 722-28-91
psmluban@wp.pl www.psmluban.pl