Revolution is a multi purposeful liquid flea medication for dog, offers a wide-ranging protection to your canine that is loving. cheap cialis online Every Mary, Dick offers authentic, real, discounted, and cheap variations of Viagra, Cialis and Levitra cheap generic cialis Herbal and alternative medications and remedies have been in standard natural pharmacies 10 mg cialis Why in case you pick numerous vitamins or naturally made tablets for impotency as an alternative of chemically-made drugs like cialis buy It is vital that you notice that you just get rock hard cheapest tadalafil It really is a remarkable happiness of rewarding in case cheapest cialis online What exactly is Erectile Dysfunction? Erectile Dysfunction is a disorder by which a guy does not get an erection or buy tadalafil online The anti impotence drugs Cialis Viagra & by increasing circulation to the organ, which results in an erection, Levitra cialis online cheap The analysis of Ayurveda is not no longer secondary. It is now a cialis 20mg A professional stated, "There might be a considerably bigger picture than only for erectile dysfunction." Still, Levitra and cheapest cialis 20mg
Get Adobe Flash player

PLAN ZAJĘĆ 2023/2024

RADA RODZICÓW

Patron Naszej Szkoły

wytyczne MEN

sekrety edukacji muzycznej

Insp. Ochrony Danych

iod@dasec.pl

zobacz nas także na

PATRONAT MEDIALNY

Nasi przyjaciele

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOŁA MUZYCZNA I st.

im. Oskara Kolberga

w LUBANIU

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

(tekst jednolity)

zatwierdzony przez

Radę Pedagogiczną na posiedzeniu dnia

17 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

ROZDZIAŁ I

WPROWADZENIE

§1. Informacje ogólne

 1. Treść Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (dalej: WSO) jest podzielona na cztery rozdziały:

I – Wprowadzenie,

II – Cele ogólne,

III – Oceny bieżące,

IV – Klasyfikowanie i promowanie;

 

 1. Ocena poziomu wiadomości i umiejętności ucznia ustalona zgodnie
  z WSO nie może być zmieniona decyzją administracyjną;
 2. Sprawy sporne rozpatruje organ nadzoru pedagogicznego poprzez zbadanie zgodności z prawem oświatowym i WSO;
 3. Sytuacje nie uwzględnione w WSO rozpatruje rada pedagogiczna (nie dotyczy wystawiania ocen);
 4. Stosowanie WSO jest stałym elementem rozmowy pohospitacyjnej
  i ważnym składnikiem oceny pracy zawodowej nauczyciela;
 5. Sprawozdanie dyrektora szkoły o realizacji danego roku szkolnego obejmuje zapis dotyczący funkcjonowania WSO (z uwzględnieniem uwag i wniosków nauczycieli, uczniów, zespołów przedmiotowych (sekcji), rodziców, omówieniem wyników klasyfikacji, testów, egzaminów itp.);
 6. Zmian w treści WSO dokonuje rada pedagogiczna na wniosek dyrektora szkoły, w formie uchwały, poprzez nowelizację tekstu WSO;
 7. W szkole nie przewiduje się możliwości obniżenia wymagań
  edukacyjnych.

§ 2. Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry;
 2. Semestr I trwa od pierwszego dnia zajęć we wrześniu
  do terminu rady klasyfikacyjnej ustalonej przez radę pedagogiczną włącznie;
 3. Semestr II trwa od dnia wypadającego bezpośrednio
  po radzie klasyfikacyjnej do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 4. Terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych, określone są
  przez władze nadrzędne. Terminy egzaminów wstępnych
  i promocyjnych określa dyrektor szkoły.

 

ROZDZIAŁ II

CELE OGÓLNE WSO

§3. Ocenianie wewnątrzszkolne

 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega
  na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów
  w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
  w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz formułowaniu oceny;
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. informowanie ucznia opoziomie jego osiągnięć edukacyjnych ijego zachowaniu oraz opostępach wtym zakresie;
  2. udzielanie uczniowi pomocy wnauce poprzez przekazanie uczniowi informacji otym, co zrobił dobrze ijak powinien się dalej uczyć;
  3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  4. motywowanie ucznia do dalszych postępów wnauce izachowaniu;
  5. dostarczanie rodzicom inauczycielom informacji opostępach itrudnościach wnauce izachowaniu ucznia oraz oszczególnych uzdolnieniach ucznia;
  6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji imetod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania
  3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
  4. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
  5. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
  6. przeprowadzanie egzaminów promocyjnych, klasyfikacyjnych, poprawkowych,
  7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia

§ 4.Wymagania edukacyjne

 1. Nauczyciele informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających
  z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 przekazuje się uczniom i rodzicom na pierwszej lekcji przedmiotowej w danym roku szkolnym poprzez omówienie wymagań edukacyjnych przez nauczyciela oraz potwierdzenie omówienia podpisem rodzica w dzienniku lekcyjnym;
 3. Ogólne wymagania edukacyjne w szkole obejmują:
  1. wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania wymaganych egzaminów,
  2. poznawania dziedzictwa kultury narodowej,
  3. poznawanie kultury muzycznej innych krajów,
  4. komunikację interpersonalną,
  5. zaangażowanie w życie szkoły;
 4. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej
  albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej albo niepublicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 1 i 3
  do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostowaniu tym wymaganiom;
 5. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki
  oraz być klasyfikowany i promowanypoza normalnym trybem
  na warunkach określonych w rozporządzeniu.

§ 5. Zasady zwalniania z zajęć

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części zajęć edukacyjnych;
 2. Zwolnienie ucznia z zajęć chóru następuje na podstawie opinii
  o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wystawionej przez lekarza. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 3. Zwolnienie ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest możliwe w przypadku wcześniejszej realizacji tych zajęć w zakresie zgodnym z podstawą programową, na podstawie świadectwa szkolnego promocyjnego, świadectwa potwierdzającego odpowiednio zrealizowanie danych zajęć edukacyjnych lub treści kształcenia. W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się ocenę klasyfikacyjną uzyskaną przez ucznia w klasie, w której zakończyła się realizacja danych zajęć edukacyjnych;
 4. Nie przewiduje się możliwości zwolnienia z innych zajęć edukacyjnych poza wymienionymi w ust. 2 i 3;
 5. Decyzję o zwolnieniu ucznia z części zajęć edukacyjnych podejmuje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor szkoły.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

OCENY BIEŻĄCE

§6. Wystawianie ocen bieżących

 1. W Szkole Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu:
  1. oceny są jawne, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów),
  2. wszystkie oceny ucznia powinny być uwidocznione w dzienniku lekcyjnym,
  3. na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę i udostępnia uczniowi
   lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne;
 2. Uzasadnienie oceny ma formę ustną i polega na wyjaśnieniu jej  na podstawie porównania oceny do stosowanych kryteriów oceniania z danego przedmiotu na danym etapie kształcenia, ze wskazaniem przez nauczyciela dróg poprawy;
 3. Nauczyciele informują rodziców (prawnych opiekunów) ustnie
  lub pisemnie o pracy ucznia, zachowaniu ucznia, frekwencji, terminach egzaminów i przesłuchań, popisów, wyjazdach itp.;
 4. Nauczyciele udostępniają do wglądu lub przekazują rodzicom i uczniom sprawdzone i ocenione prace pisemne.
 5. Oceny bieżące wpisuje się cyframi arabskimi od 1 do 6.

§ 7. Formy bieżącego sprawdzania wiadomości i umiejętności

 1. Bieżące sprawdzanie wiadomości i umiejętności ucznia polega
  na ocenianiu:
 1. wykonywanego przez ucznia ustalonego minimum programowego opracowanego przez poszczególne sekcje instrumentalne,
  z uwzględnieniem egzaminu promocyjnego rocznego;
 2. form ustnych (m. in. odpowiedź, śpiew, ćwiczenia rytmiczne, aktywność na lekcji itd.);
 3. form pisemnych (m. in. dyktanda słuchowe, prace domowe, pisemne formy pracy klasowej zapowiedzianej
  lub niezapowiedzianej itd.).

§ 8. Częstotliwość oceniania, poprawiania ocen, warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych informowanieuczniów i rodziców o wynikach bieżących oceniania

 1. Częstotliwość oceniania w ciągu semestru:
  1. nauczyciel przedmiotu z jedną godziną lekcyjną zajęć w tygodniu wystawia minimum jedną ocenę w miesiącu z następujących przedmiotów:
   1. instrument główny,
   2. fortepian dodatkowy,
   3. nauczyciel przedmiotów, o których mowa w pkt 1 z dwoma godzinami lekcyjnymi zajęć w tygodniu wystawia minimum dwie oceny w miesiącu,
   4. nauczyciel przedmiotów teoretycznych z jedną godziną zajęć
    w tygodniu wystawia minimum trzy oceny w semestrze,
   5. nauczyciel przedmiotów teoretycznych z dwiema godzinami zajęć w tygodniu wystawia minimum pięć ocen w semestrze, w tym dwie oceny z prac pisemnych,
   6. nie ocenia się ucznia do trzech dni po usprawiedliwionej nieobecności w szkole trwającej do jednego miesiąca; do siedmiu dni po usprawiedliwionej nieobecności w szkole trwającej powyżej jednego miesiąca,
   7. nieklasyfikowanym może być uczeń, który uchyla się
    od oceniania (np. ucieczki z lekcji, zbyt częste usprawiedliwienia od rodziców), nie uzyskawszy wymaganej minimalnej ilości ocen z przedmiotu. Stosuje się wówczas przepisy §12,
   8. uczeń ma prawo do jednokrotnego (przy jednej godzinie przedmiotu w tygodniu) lub dwukrotnego (przy dwóch godzinach przedmiotu w tygodniu) zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. Zgłoszenie nieprzygotowania musi nastąpić na początku lekcji.
 2. Poprawianie ocen:
  1. uczeń ma prawo do poprawienia danej oceny niedostatecznej tylko raz,
  2. kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena pozytywna jest wpisana do dziennika (w przypadku powtórzenia się oceny niedostatecznej nie są one wpisywane, ale nauczyciel zaznacza fakt odbycia próby poprawy),
  3. w tygodniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej z przedmiotów teoretycznych nie ma możliwości poprawienia ocen (pytania dodatkowe, prac poprawkowych itp.),
  4. w ciągu semestru każdy uczeń ma prawo do zdobycia dodatkowych ocen, które można uzyskać wykonując pracę nadobowiązkową według wskazań nauczyciela,
  5. nauczyciel ma prawo odmówić uczniowi możliwości poprawy oceny, jeżeli w danym momencie nieobecności nieusprawiedliwione przekroczyły połowę dotychczasowej ilości zajęć.

 

 

 1. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych:

1. Uczeń lub jego rodzice ubiegający się o podwyższenie oceny zwracają się z pisemnym wnioskiem do nauczyciela danych zajęć w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej.

2. Wniosek składa się w sekretariacie Szkoły.

3. O uzyskanie wyższej o jeden stopieńniż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej mogą ubiegać się wszyscy uczniowie, o ile spełnią następujące warunki:

a)frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie może być niższa niż 65%(z wyjątkiem długotrwałej choroby ucznia);

b)wszystkie nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu muszą być usprawiedliwione;

c)uczeń przystąpiłdo wszystkich przewidzianych przez nauczyciela sprawdzianów lub popraw.

4. Uczeń spełniający wszystkie warunki przystępuje do sprawdzianu (lub innej formy, którą wyznaczy nauczyciel) obejmującego materiał określony w wymaganiach edukacyjnychna ocenę, o którą się ubiega.

5. Termin sprawdzianu, który powinien się odbyć najpóźniej na 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, ustala nauczyciel.

a) Podwyższenie przewidywanej oceny rocznej może nastąpić w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiegał się uczeń lub wyższą.

b) Sprawdzian przechowywany jest w dokumentacji nauczyciela do końcadanego roku szkolnego.

c) W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust.3 wniosek ucznia zostaje odrzucony, a nauczyciel informuje o tym ucznia lub jego rodziców

d) W szczególnych przypadkach decyzjębo dopuszczeniu ucznia do sprawdzianu podejmuje nauczyciel.

 1. Informowanie uczniów i rodziców o wynikach bieżących oceniania:
  1. o zagrożeniu ucznia oceną niepromującą (według przepisów określonych w §9 ust. 2 i 3) rodzice są powiadamiani poprzez:
   1. przyjęcie do wiadomości zagrożenia syna/córki z danego przedmiotu, potwierdzone podpisem rodzica w dzienniku lekcyjnym najpóźniej 40 dni przed terminem rady klasyfikacyjnej,
   2. wysłanie listem poleconym sporządzonego na druku szkolnym pisma z informacją o zagrożeniu najpóźniej 30 dni
    przed terminem rady klasyfikacyjnej,
   3. nieotrzymanie przez rodziców (prawnych opiekunów) listu poleconego nie uprawnia do odwołania się od trybu poinformowania,
   4. w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zwołania nadzwyczajnego zebrania z rodzicami uczniów zagrożonych,
   5. nieprzestrzeganie zasad poinformowania o zagrożeniu oceną niepromującą oznacza brak możliwości jej wystawienia.
   6. Rodzice ucznia mają prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej m.in. egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia. Udostępniana jest ona do wglądu na wniosek złożony przez ucznia lub jego rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE

§9. Promowanie ucznia

 1. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników w rocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o:
  1. promowaniu uczniów do klas programowo wyższych,
  2. ukończeniu szkoły,
  3. wyróżnianiu i odznaczeniu uczniów;
 2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli
  ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę roczną wyższą od stopnia niedostatecznego,
  z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał klasyfikacyjną ocenę roczną wyższą od stopnia dopuszczającego z przedmiotów:
  1. kształcenie słuchu,
  2. instrument główny;
 4. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w klasie VI cyklu sześcioletniego
  lub klasie IV cyklu czteroletniego spełnił warunki określone w ust. 2;
 5. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna roczna niepromująca do klasy programowo wyższej (według przepisów ust. 2 i 3) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego (na podstawie przepisów zawartych w §13);
 6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2 podlega skreśleniu z listy uczniów;
 7. Uczeń, o którym mowa w ust. 6 może starać się o zgodę rady pedagogicznej na powtarzanie klasy, na podstawie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem, złożonego nie później niż na siedem dni przed dniem zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 8. W ciągu całego cyklu kształcenia uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz;
 9. W uzasadnionych przypadkach uczeń może, za zgodą rady pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu dwóch kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy;
 10. Uczeń, o którym mowa w ust. 9 nie jest klasyfikowany
  w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

§10. Klasyfikacja śródroczna

 1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się na koniec I semestru roku szkolnego;
 2. Klasyfikacja śródroczna polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych lub zaliczeniu zajęć nadobowiązkowych;
 3. Ocenę śródroczną ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne uwzględniając stosunek ucznia do przedmiotu, jego osiągnięcia szkolne i pozaszkolne oraz dotychczasowe oceny bieżące;
 4. Za formę klasyfikacji śródrocznej z przedmiotu głównego przyjmuje się ustalenie oceny na podstawie ocen bieżących oraz publicznego wystąpienia ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem jakości artystycznej wykonania;
 5. Termin wystąpienia publicznego z przedmiotu głównego zatwierdza rada pedagogiczna;
 6. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może zwolnić ucznia z publicznego wystąpienia;
 7. Przepisów ust. 4 nie stosuje się do uczniów klasy I cyklu sześcioletniego i klasy I cyklu czteroletniego. Obowiązują wówczas przepisy ust. 3

§11. Klasyfikacja roczna

 1. Klasyfikację roczną przeprowadza się na koniec II semestru roku szkolnego;
 2. Klasyfikacja roczna polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych lub zaliczeniu zajęć nadobowiązkowych;
 3. Ocenę roczną ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne uwzględniając stosunek ucznia do przedmiotu, jego osiągnięcia szkolne i pozaszkolne oraz dotychczasowe oceny bieżące;
 4. Oceny klasyfikacyjne ustala się według skali:
  1. stopień celujący – oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne,
  2. stopień bardzo dobry – oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne,
  3. stopień dobry – oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych nie jest pełne, ale nie przewiduje się problemów w dalszym kształceniu,
  4. stopień dostateczny – oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia,
  5. stopień dopuszczający – oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudni, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie,
  6. stopień niedostateczny – oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia.
 5. Za formę klasyfikacji rocznej z przedmiotu głównego przyjmuje się ustalenie oceny klasyfikacyjnej w trybie egzaminu promocyjnego, przyjmującego formę praktyczną, na podstawie uzyskanej liczby punktów:
  1. stopień celujący – 25 punktów;
  2. stopień bardzo dobry – od 21 do 24 punktów;
  3. stopień dobry – od 16 do 20 punktów;
  4. stopień dostateczny – od 13 do 15 punktów;
  5. stopień dopuszczający – 11 i 12 punktów;
  6. stopień niedostateczny – od 0 do 10 punktów.
 6. Termin egzaminu promocyjnego z przedmiotu głównego ustala dyrektor szkoły;
 7. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą:
  1. dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne,
  3. nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;
 8. Ocenę z egzaminu promocyjnego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne;
 9. Ocenę ustala się jako średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji zaokrąglonej do pełnych punktów;
 10. Ocena z egzaminu promocyjnego jest ostateczna;
 11. Z egzaminu promocyjnego sporządza się protokół, na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu;
 12. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego;
 13. Przepisów ust. 5 nie stosuje się do uczniów klasy I cyklu sześcioletniego i klasy I cyklu czteroletniego;
 14. W przypadkach, o których mowa w ust. 12 i 13 obowiązują przepisy ust. 3.

§12. Egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku, lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej, z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia;
 2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych może zdawać egzamin klasyfikacyjny
  ze wszystkich przedmiotów;
 3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych może zdawać egzamin klasyfikacyjny maksymalnie z dwóch przedmiotów;
 4. Do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą:
  1. dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne,
  3. nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego – w przypadku współprowadzenia zajęć z zespołu instrumentalnego,
  4. nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych przedmiotów;
 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony
  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);
 6. Egzamin klasyfikacyjny może mieć formę:
  1. pisemną,
  2. ustną,
  3. praktyczną;
 7. Zakres materiału obowiązującego na egzaminie klasyfikacyjnym musi być zgodny z zakresem wymagań edukacyjnych w danej klasie;
 8. Formy egzaminu nie mogą odbiegać od stosowanych w danym roku szkolnym w danej klasie;
 9. Prośba o wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego musi mieć formę pisemną, uwzględniającą opinię nauczyciela i ewentualne dokumenty usprawiedliwiające nieobecności czy powody trudności w nauce;
 10. Przy decyzji rady pedagogicznej na zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej bierze się pod uwagę dotychczasowy przebieg nauki oraz stosunek ucznia do wszystkich przedmiotów, szczególnie do przedmiotów objętych egzaminem;
 11. Podanie o egzamin klasyfikacyjny musi wpłynąć do sekretariatu szkoły najpóźniej trzy dni przed terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej;
 12. Termin egzaminów klasyfikacyjnych wyznacza dyrektor szkoły;
 13. Uczeń nie może jednego dnia zdawać więcej niż dwa egzaminy klasyfikacyjne;
 14. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna;
 15. Uczeń, który z przyczyn losowych, potwierdzonych pisemnym zaświadczeniem (lekarza, urzędu itp.) nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić
  do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły do końca lutego bieżącego roku szkolnego – za I semestr i do końca sierpnia – za rok szkolny;
 16. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu;
 17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”.

§13. Egzamin poprawkowy

 1. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał jedną ocenę niepromującą zgodnie
  z przepisami zawartymi w §9 ust. 2 i 3;
 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów;
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich;
 5. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą:
  1. dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne,
  3. nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego – w przypadku współprowadzenia zajęć z zespołu instrumentalnego,
  4. nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych przedmiotów;
 6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, może być zwolniony
  z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych;
 7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu;
 8. Uczeń, który z przyczyn losowych, potwierdzonych pisemnym zaświadczeniem (lekarza, urzędu itp.) nie przystąpi do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić
  do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły;
 9. Zakres i tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego jest taki sam, jak w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego;
 10. Od wyniku egzaminu poprawkowego nie przysługuje odwołanie.

§14. Ustalenie niezgodności oceny

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie
  z zasadami określonymi w rozdziale IV WSO;
 2. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone w terminie do siedmiu dni
  po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności ustalonej oceny
  z przepisami określonymi w rozdziale IV WSO, dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą:
 1. dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego – w przypadku współprowadzenia zajęć z zespołu instrumentalnego,
 4. nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych przedmiotów;

 • Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, może być zwolniony
  z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych;
 • Komisja przeprowadza egzamin wiadomości i umiejętności ucznia według przepisów zawartych w §12 ust. 6 – 8;
 • Termin egzaminu, o którym mowa w ust. 5 powinien być uzgodniony
  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);
 • Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny;
 • Ocena ustalona w wyniku egzaminu, o którym mowa w ust. 5 jest ostateczna;
 • Uczeń, który z przyczyn losowych, potwierdzonych pisemnym zaświadczeniem (lekarza, urzędu itp.) nie przystąpi do egzaminu,
  o którym mowa w ust. 5 w wyznaczonym terminie, może przystąpić
  do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły;
 • Z egzaminu, o którym mowa w ust. 5 sporządza się protokół,
  na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu.

 

§15. Wyróżnienia

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej oceny dobre z pozostałych zajęć edukacyjnych, otrzymuje promocję
  do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem;
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej oceny dobre z pozostałych zajęć edukacyjnych, kończy szkołę
  z wyróżnieniem.
 3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku klas I-III cyklu sześcioletniego.
 4. Powyższe kryteria wyróżnień obowiązują od roku szkolnego 2018/2019, a pozostałe przypadki należy traktować zgodnie
  z rozporządzeniem.

 

 

Lubań 17 czerwca 2020 r.

 

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax. (75) 722-28-91
psmluban@wp.pl www.psmluban.pl