Revolution is a multi purposeful liquid flea medication for dog, offers a wide-ranging protection to your canine that is loving. cheap cialis online Every Mary, Dick offers authentic, real, discounted, and cheap variations of Viagra, Cialis and Levitra cheap generic cialis Herbal and alternative medications and remedies have been in standard natural pharmacies 10 mg cialis Why in case you pick numerous vitamins or naturally made tablets for impotency as an alternative of chemically-made drugs like cialis buy It is vital that you notice that you just get rock hard cheapest tadalafil It really is a remarkable happiness of rewarding in case cheapest cialis online What exactly is Erectile Dysfunction? Erectile Dysfunction is a disorder by which a guy does not get an erection or buy tadalafil online The anti impotence drugs Cialis Viagra & by increasing circulation to the organ, which results in an erection, Levitra cialis online cheap The analysis of Ayurveda is not no longer secondary. It is now a cialis 20mg A professional stated, "There might be a considerably bigger picture than only for erectile dysfunction." Still, Levitra and cheapest cialis 20mg
Get Adobe Flash player

PLAN ZAJĘĆ 2023/2024

RADA RODZICÓW

Patron Naszej Szkoły

wytyczne MEN

sekrety edukacji muzycznej

Insp. Ochrony Danych

iod@dasec.pl

zobacz nas także na

PATRONAT MEDIALNY

Nasi przyjaciele

 

Statut SM im. Oskara Kolberga w Lubaniu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Dyrektora SM I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu

Nr 3/2019/2020 z dnia 11.09.2019 r.

S T A T U T
SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
IM. OSKARA KOLBERGA

W LUBANIU

(tekst jednolity)

Podstawa prawna:

1. Ustawa  dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 poz.996 z póź.zm.)

2. Ustawa Karta Nauczyciela z dn.26.01.1982 r. (Dz.U. z 2018 poz967 z póź.zm.)

3. Rozporządzenia:

a) MKiDN z dnia 09.04.2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2019 poz.686)

b) MEN z dn.25.08.2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 poz.1658 z póź.zm.)

c) MKiDN z dnia 16.05. 2018r. w sprawie warunków oceniania i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach placówkach artystycznych ( Dz.U. z 2018 poz.1023 )

d) MKiDN z dnia 06.062019 r. w sprawie ramowych planów nauczania                      w publicznych szkołach i placówkach artystycznych(Dz.U. z 2019 poz.1247)

e) MKiDN z 14.08. 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia  w zawodach szkolnictwa artystycznego (Dz.U. z 2019 poz.1637 )
 

INFORMACJE O SZKOLE

                                                                        § 1

1.  Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga
w Lubaniu zwana dalej Szkołą jest szkołą artystyczną dającą podstawy wykształcenia muzycznego.
2. Organem założycielskim Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga

w Lubaniu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3. Organem prowadzącym Szkołę jest od 17 kwietnia 2000 roku jest Powiat Lubański.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Ministerstwo Kultury

i Dziedzictwa Narodowego.
5. Szkoła używa nazwy:

Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Oskara Kolberga
w Lubaniu

6. Siedziba Szkoły znajduje się w Lubaniu, przy ul. Kombatantów 11.

 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

                                                                         § 2

Szkoła realizuje zadania w oparciu o ustawę Prawo oświatowe z dnia 14.12.2016 r. z póź.zm. oraz inne obowiązujące przepisy.

§ 3

Zadania Szkoły :

1) rozbudzenie i rozwijanie podstawowych zdolności artystycznych dzieci i młodzieży,
2) umuzykalnienie oraz przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki,
3) przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia zawodowego w szkołach muzycznych wyższego stopnia,
4) wychowanie osób oddziaływujących na otoczenie w sferze kultury.

  § 4

Szkoła realizuje zadania, o których mowa w § 3 poprzez:
1) prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na instrumentach , teoretycznych lekcji zbiorowych oraz zespołów muzycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania,
2) organizacje koncertów uczniów w Szkole i poza Szkołą,
3) organizowanie przynajmniej raz w roku przeglądów prezentujących osiągnięcia
wszystkich uczniów w zakresie gry na instrumentach,
4) udział w przesłuchaniach, konkursach wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych,
regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych oraz warsztatach szkolnych i festiwalach,
5) współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej w zakresie organizacji koncertów, konkursów oraz innych imprez i projektów artystycznych,
6) dostosowanie metod nauczania do indywidualnych predyspozycji uczniów.

ORGANY SZKOŁY
§ 5

1. Organami Szkoły są:
a/ Dyrektor Szkoły
b/ Rada Pedagogiczna
c/ Rada Rodziców
d/ Samorząd Uczniowski
2. Spory pomiędzy organami Szkoły na pisemny wniosek organu Szkoły rozpatruje

i rozstrzyga organ nadzoru pedagogicznego.

 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY

                                                                            § 6

Dyrektor  Szkoły Muzycznej I stopnia w Lubaniu:
1) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje Szkołę na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny w oparciu o odrębne przepisy,

3)  zwołuje zebrania Rady Pedagogicznej zgodnie z obowiązkiem ustawowym lub                 na wniosek:

a) organu prowadzącego,

b) 1/3 składu Rady Pedagogicznej

c) z własnej inicjatywy.

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju,
5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich  kompetencji stanowiących,
6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
7) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
8) realizuje zadania związane z procedurą awansu zawodowego nauczycieli,
9) współdziała ze szkołami wyższego stopnia w organizacji praktyk pedagogicznych,
10) wykonuje inne zadania wynikające z szczególnych przepisów.

 § 7

 

1. Szkołą kieruje dyrektor, który spełnia wymagania jakie powinna posiadać osoba zajmująca to stanowisko na podstawie obowiązujących przepisów.

2. Funkcję dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę.

3. Dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu na podstawie Ustawy Prawo oświatowe

4.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach :
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych osobom winnym zaniedbań        i uchybień w pracy,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej                              w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników w Szkole.
                                                                       § 8

Dyrektor szkoły zawiera jednoosobowo umowy cywilno – prawne związane
z realizacją planów finansowych Szkoły i innych jej zadań.

 

§ 9

Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami Szkoły
tj. Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim.

                                                     RADA PEDAGOGICZNA
                                                                      § 10

1. Nauczyciele zatrudnieni w Szkole prowadzą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz pełnią w stosunku do uczniów funkcję opiekuńczą. Są odpowiedzialni za wyniki i jakość pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.

                                                     

                                                                 § 11

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań Szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni        w Szkole.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym
osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem
roku szkolnego , w każdym okresie ( semestrze ) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz           w miarę bieżących potrzeb.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Szkołę albo     co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
8. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
                                                          

                                                                          § 12

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki oraz radę rodziców;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

                                                                      § 13

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;

2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki będącej jednostką budżetową;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

                                                                     

 

                                                        § 14

1. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej określonych
w § 12 Statutu niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały 2.Dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu    z organem prowadzącym Szkołę ostatecznie rozstrzyga problem ewentualnego uchylenia uchwały.

                                                                      § 15

1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę          o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego     w szkole.

2. Organ uprawniony do odwołania przeprowadza wtedy postępowanie wyjaśniające                i powiadamia o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

                                                                      § 16

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności   co najmniej 1/2 jej członków .
2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
3. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.
4. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

 

 

 

 
§ 17

1. Spośród członków Rady Pedagogicznej Dyrektor może powołać zespoły przedmiotowe lub problemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek członków zespołu.

3. Do zadań zespołów należy:
a) opiniowanie programów nauczania,
b) opracowywanie propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego,

RADA RODZICÓW

                                                                      § 18

1.  W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Rada Rodziców jest wybierana w każdym roku szkolnym w terminie do 30 października   na walnym zebraniu rodziców w głosowaniu tajnym.

3. W skład Rady Rodziców wchodzi minimum 7 członków.

4. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez ogół rodziców regulamin.
5. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

                                                            

 

                                                                     § 19

Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
§ 20

Rodzice uczniów opłacają dobrowolne składki na fundusz Rady Rodziców Wysokość składek ustala Rada Rodziców na ogólnym zebraniu rodziców.

 
                                                                      § 21

Środki Rady Rodziców przeznacza się na działalność statutową Szkoły.
                                                                  

                                                                     § 22

Zasady wydatkowania środków finansowych Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
                                                                       § 23

1.Rodzice i nauczyciele Szkoły współdziałają w sprawach kształcenia i wychowania uczniów. W ramach tej współpracy rodzice ( prawni opiekunowie dzieci ) mają prawo do :
1) informacji o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w Szkole,
2) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów
i przyczyn trudności w nauce,
3) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci.

                                                                      § 24

Szkoła organizuje spotkania z rodzicami co najmniej dwa razy w roku oraz w miarę potrzeb.

                                                                      § 25

Rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą kontaktować się w razie potrzeby z nauczycielami         i Dyrektorem Szkoły w każdym czasie.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 26

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski tworzony przez wszystkich uczniów Szkoły.
2. Zasady działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.
3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

                                                                    

                                                                    § 27

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej , Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak :
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi   wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,
3) prawo do występowania z inicjatywą organizowania imprez w Szkole :
a. koncertów
b. konkursów
c. wycieczek i imprez kulturalnych
4) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
5) Samorząd Uczniowski opiniuje decyzje o rezygnacji z nauki w szkole lub skreślenia z listy uczniów oraz  zgłasza uczniów do stypendium za wybitne osiągnięcia do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej szkoły.

 

 

 

 

                                               ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 28

1. Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora na podstawie ramowego planu nauczania i planu pracy Szkoły. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Szkołę w porozumieniu z jednostką nadzoru.
2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się wykaz wszystkich nauczycieli i innych
pracowników Szkoły, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć dydaktycznych
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

                                                                       § 29

1.Tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych określają w zakresie lekcji zbiorowych nauczyciele przedmiotów teoretycznych, w zakresie lekcji indywidualnych – nauczyciele prowadzący określone lekcje.
2. Wyżej wymieniony tygodniowy rozkład zajęć indywidualnych i zbiorowych zatwierdza Dyrektor Szkoły.

§ 30

1. Struktura organizacji nauczania w Szkole :
1) cykl sześcioletni ( rozpoczęcie nauki w szkole w wieku od 6 do 10 roku życia )
2) cykl czteroletni ( rozpoczęcie nauki w szkole w wieku od 8 do 16 roku życia ).
2. W Szkole istnieje nauczanie gry na instrumentach w takich specjalnościach jak:

akordeon, fortepian, gitara, klarnet , flet, skrzypce, waltornia,trąbka
3.W Szkole prowadzone są zajęcia z przedmiotów teoretycznych takich jak :

kształcenie słuchu , rytmika, audycje muzyczne.

4.W Szkole prowadzone są zajęcia chóru ogólnoszkolnego oraz zespołów instrumentalnych.

 

§ 31

Zadaniami nauczycieli poszczególnych przedmiotów jest :
1) sporządzanie planu pracy nauczania przedmiotu,
2) opracowywanie propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
3) inicjowanie i organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego / lekcje otwarte, prelekcje, seminaria o charakterze szkoleniowym z zakresu metodyki nauczania , poznawanie literatury muzycznej /,
4) organizowanie pomocy metodycznej młodym, początkującym nauczycielom, organizowanie okresowych badań wyników nauczania ( przeglądy,popisy,prezentacje, egzaminy promocyjne
5) otaczanie szczególną troską uczniów szczególnie uzdolnionych,
6) pomaganie uczniom mającym trudności w nauce,
7) badanie przyczyn rezygnacji uczniów z dalszej nauki,
8) typowanie uczniów – na wniosek nauczyciela przedmiotu – na przesłuchania, konkursy, koncerty i inne imprezy,
9)przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków dotyczących procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz opiekuńczego w Szkole,
10) zgłaszanie wniosków dotyczących zakupu nowych instrumentów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal lekcyjnych,
11) wykonanie innych zadań związanych z pracą metodyczno-programową, dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczą zleconych przez Dyrektora Szkoły.

§ 32

1. Godzina zajęć dydaktycznych trwa 45 min.
2. Czas trwania lekcji zbiorowej wynosi 45 min.
3. Czas trwania lekcji indywidualnej z przedmiotu głównego :
a/ klasa I – III cyklu 6-letniego wynosi 30 min. (2/3 godziny dydaktycznej)
b/ klasa IV – VI cyklu 6-letniego wynosi 45 min.
c/ klasa I – IV cyklu 4-letniego wynosi 45 min.
4. Czas trwania lekcji na instrumencie dodatkowym wynosi 30 min.                                      (2/3 godziny dydaktycznej)

                                                                       § 33

Dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego , terminy przerw świątecznych oraz ferii określają odrębne przepisy prawa oświatowego.
                                                                       § 34

1. Nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć obowiązkowych
i nadobowiązkowych sprawują opiekę nauczyciele prowadzący te zajęcia.
2. Podczas koncertów i innych imprez organizowanych przez Szkołę opiekę nad
uczniami sprawują wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele, którzy odpowiadają                  za bezpieczeństwo uczniów.
3. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły udzielają pomocy każdemu uczniowi, który
zwraca się do nich z jakąkolwiek prośbą

4. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły zobowiązani są do natychmiastowej reakcji                i powiadomienia dyrekcji szkoły w sytuacji stwierdzenia na terenie szkoły wszelkich przypadków przemocy, uzależnień, demoralizacji oraz innych przejawów patologii społecznej.

§ 35

Nauczyciele i uczniowie mogą korzystać, poza zajęciami dydaktycznymi z pomieszczeń szkolnych na zasadach określonych zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

 

 

 

 
                                                                     § 36

Szkoła może przyjmować słuchaczy szkół muzycznych II stopnia i studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły a wymienionymi szkołami.

§ 37

1. Szkoła prowadzi wypożyczalnię instrumentów.
2. Zasady wypożyczenia instrumentów szkolnych określa odrębny regulamin.

 

                                           UCZNIOWIE SZKOŁY

                                                                      § 38

Szkoła określa zasady i tryb rekrutacji uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami
w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół muzycznych.

                                                                      § 39

1. Uczeń ma prawo do :
a/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia , zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b/ opieki wychowawczej, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, ochrony poszanowania jego godności,
c/ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
d/ swobody wyrażania myśli i przekonań,
e/ rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
f/ sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny  oraz znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
g/ pomocy w przypadku trudności w nauce,
h/ korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego,
i/ korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu , instrumentów, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych szkolnych i pozaszkolnych,
j/ wpływanie na życie Szkoły przez działalność samorządową,
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły
a zwłaszcza dotyczących :
a/ systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły,
b/ przestrzegania zasad kultury życia w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników Szkoły oraz kolegów.
c/ odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
d/ dbałość o wspólne dobro, majątek szkolny, ład i porządek w Szkole,

e/ ucznia obowiązuje estetyczny i godny strój na terenie Szkoły a szczególnie podczas występów

                                                         § 40

Szkoła pełni funkcję opiekuńczą w stosunku do uczniów w sposób następujący :
1) podczas zajęć lekcyjnych w Szkole za bezpieczeństwo uczniów bezpośrednio odpowiedzialni są nauczyciele przedmiotu,
2) podczas koncertów i innych imprez organizowanych na terenie Szkoły za bezpieczeństwo uczniów bezpośrednio odpowiedzialni są nauczyciele organizujący koncert lub imprezę,
3) podczas koncertów i imprez poza szkolnych za bezpieczeństwo uczniów bezpośrednio odpowiedzialni są nauczyciele organizujący koncert lub imprezę ; w drodze do miejsca koncertu (imprezy) oraz po opuszczeniu miejsca koncertu ( imprezy ) za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają rodzice,
4) podczas wycieczek szkolnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają nauczyciele organizujący wycieczkę.
  § 41

1.Formy nagradzania uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz aktywny udział w życiu artystycznym Szkoły :
1)listy gratulacyjne do rodziców ( prawnych opiekunów )
2)nagrody rzeczowe
3)promocja do następnej klasy lub ukończenie Szkoły z wyróżnieniem( świadectwo                 z czerwonym paskiem )

4)stypendium Starosty Powiatu Lubańskiego

5) nagrodę MKiDN
2.Szczegółowe zasady promocji z wyróżnieniem oraz uzyskania świadectwa z czerwonym paskiem określa wewnątrzszkolny system oceniania uczniów .

                                                                      § 42

Formy kar wobec uczniów Szkoły za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły :
1) upomnienie ustne przez Nauczyciela lub Dyrektora Szkoły,
2) upomnienie pisemne przez Dyrektora Szkoły.

§ 43

Uczeń ma prawo odwołać się w ciągu dwóch tygodni od otrzymanego upomnienia.
Odwołanie uczeń lub w jego imieniu rodzice ( prawni opiekunowie ) składają do Rady Pedagogicznej.

§ 44

Szkoła informuje rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

§ 45

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia ucznia    z listy uczniów w przypadku :
a/ szczególnie nagannego sprawowania w Szkole i poza Szkołą,
b/ braku poprawy w postawie uczniowskiej po uzyskaniu upomnienia ( § 43 Statutu);
c/ braku promocji do następnej klasy lub uzyskania negatywnych ocen
w klasie programowo najwyższej, jeżeli Rada Pedagogiczna nie wyrazi zgody na powtarzanie roku ( szczegółowe zasady klasyfikacji uczniów określone są w części: Wewnątrzszkolny System Oceniania uczniów);
d/ rezygnacji ucznia z nauki w Szkole poprzez złożenie na piśmie oświadczenia w tym zakresie  przez jego rodziców lub prawnych opiekunów
e/ w przypadku braku oświadczenia na piśmie o rezygnacji ucznia z nauki w Szkole, skreślenie z listy uczniów nastąpi w terminie 30 dni od ostatniej lekcji, na której uczeń uczestniczył.
2. W przypadku  1 ust. litera a, b, c Dyrektor Szkoły zasięga opinii Samorządu Uczniowskiego.
3. Nauczyciel przedmiotu pisemnie zawiadamia Rodziców ucznia o ewentualnym zagrożeniu promocji.
4. W przypadku zagrożenia promocji ucznia nauczyciel przedmiotu, oraz Rodzice ustalają przedsięwzięcia mające na celu pomoc uczniowi.

§ 46

Decyzja Dyrektora Szkoły skreślająca ucznia z listy uczniów jako decyzja administracyjna podlega odwołaniu zgodnie z zasadami KPA w terminie 14 dni od dnia doręczenia                 w przypadkach opisanych w ust.1 litery a, b, c.
 
INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 47

Oprócz nauczycieli Szkoła zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi .

                                                                      § 48

Zadania i obowiązki pracowników nie będących nauczycielami określa Regulamin Pracy Szkoły i inne obowiązujące przepisy.

                                                                      § 49

Pracownicy nie będący nauczycielami kierują się w pracy dobrem Szkoły.

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

                                                                      § 50

1. Proces nauczania w Szkole podlega ocenie zgodnie z Wewnątrzszkolnym
Systemem Oceniania z zajęć edukacyjnych , zwanym dalej WSO .
a) skala oceniania w szkole jest zgodna z Rozporządzeniem MKiDN z 16 maja  2018r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania oraz przeprowadzania…..
b) zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych określają poszczególni nauczyciele.
c) szczegółowy zbiór zasad , a także tryb i procedury uchwala Rada Pedagogiczna.
2. Uczniowie klasyfikowani z wszystkich przedmiotów na koniec roku szkolnego otrzymują świadectwa promocyjne.
3. Uczniowie którzy ukończyli szkołę otrzymują świadectwo ukończenia szkoły.
4. W wyjątkowych przypadkach uczniowie mogą realizować indywidualny program lub tok nauczania. O sposobie i organizacji indywidualnego toku lub programu nauczania decyduje Rada Pedagogiczna.

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY

                                                                      § 51

Szczegółowe zasady i formy rekrutacji zawarte zostały w REGULAMINIE REKRUTACJI .

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 52

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami

                                                                      § 53

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                                                                      § 54

Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.

                                                                      § 55

Szkoła posługuje się pieczęcią urzędową i stemplami w brzmieniu :

Szkoła Muzyczna I stopnia

im. Oskara Kolberga

w Lubaniu

 

Statut uchwalony(tekst jednolity) przez Radę Pedagogiczną w dniu 11 września 2019r.

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax. (75) 722-28-91
psmluban@wp.pl www.psmluban.pl