Revolution is a multi purposeful liquid flea medication cheap cialis online Every Mary, Dick offers authentic, real, discounted, and cheap variations of Viagra, Cialis and Levitra in cyber-space, adding to the cheap generic cialis It really is a remarkable happiness of rewarding in case you cheapest cialis online Herbal and alternative medications and remedies have been in standard natural pharmacies for all sorts of deficiencies and 10 mg cialis The analysis of Ayurveda is not no longer cialis 20mg Why in case you pick numerous vitamins or naturally made tablets for impotency as cialis buy A professional stated, "There might be a considerably bigger picture than only for erectile dysfunction." cheapest cialis 20mg But what about them who have restricted buy tadalafil 80mg It is vital that you notice that you just get rock hard erections maybe once or twice cheapest tadalafil The anti impotence drugs Cialis Viagra & by increasing circulation to the organ, which results in an cialis online cheap
Get Adobe Flash player

PLAN ZAJĘĆ 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021

sekrety edukacji muzycznej

Insp. Ochrony Danych

Patron Naszej Szkoły

RADA RODZICÓW

Jubileusz XXV lecia

zobacz nas także na

OGNISKO MUZYCZNE

licznik odwiedzin

strony

strony|wpisy |top

 • ostatnie 24h: 220
 • ostatnie 7 dni: 1 350
 • ostatni miesiąc: 5 572
 • aktualnie online: 1

Owiedziło nas

64319 gości

PATRONAT MEDIALNY

Nasi przyjaciele

 

Rekrutacja 2020/2021

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu

ogłasza zapisy na rok szkolny 2020/2021

do nauki gry na następujących instrumentach:

flet, klarnet, trąbka, waltornia, akordeon, skrzypce, fortepian i gitara

 

Zapisy trwają od 2 marca 2020 r.

Przesłuchania kwalifikacyjne kandydatów odbędą się w dniach

15 czerwca 2020 roku od godz. 15:00 w Budynku Szkoły Muzycznej w Lubaniu

po ustaleniu telefonicznym terminu w Sekretariacie Szkoły

 

W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła kształcić będzie uczniów w następujących działach:

- sześcioletni – od 6 roku życia

- czteroletni – od 8 roku życia

 

Poza instrumentem głównym, każdego ucznia obowiązuje:

- instrument dodatkowy

- zajęcia z rytmiki i teorii muzyki

- chór szkolny lub zespół instrumentalny

 

Wymagane dokumenty:

- kserokopia aktu urodzenia

- zaświadczenie od lekarza rodzinnego

- podanie rodziców o przyjęcie dziecka do Szkoły

- kwestionariusz osobowy – dostępny w sekretariacie Szkoły (lub do pobrania poniżej)

 

Kwestionariusz osobowy (kliknij aby pobrać)

(wypełnić ręcznie lub komputerowo)

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI

DOSTĘPNE W SEKRETARIACIE SZKOŁY  W GODZ. 8:00 – 16:00

lub pod tel.: 75 722 28 91 a także na www. psmluban.pl

 

 

 

Klauzule informacyjna dla kandydatów

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I stopnia  im. Oskara Kolberga w Lubaniu, al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 6841140 00.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2018 poz. 967) oraz udzielonej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie trwania procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy w Szkole Muzycznej I stopnia  im. Oskara Kolberga w Lubaniu.
 7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której będzie Pani/Pan brał udział w jest Szkole Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu, al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

Klauzule informacyjna dla pracowników

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu, al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 6841140 00.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 917), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2018 poz. 967) oraz udzielonej zgody w celu realizacji umowy o pracę.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w jest Szkole Muzycznej I stopnia  im. Oskara Kolberga w Lubaniu.
 7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości nawiązania stosunku pracy lub w późniejszym etapie brak możliwości realizacji postanowień umowy o pracę.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

Klauzula informacyjna dla rodzica / opiekuna prawnego ucznia

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych ucznia oraz o przysługujących rodzicom / opiekunom prawnym prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych ucznia jest  Szkoła Muzyczna I stopnia  im. Oskara Kolberga w Lubaniu, al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 6841140 00.
 3. Dane osobowe ucznia przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2198), rodzica / opiekuna prawnego ucznia w celu realizacji procesu edukacyjnego w Szkole Muzycznej I stopnia  im. Oskara Kolberga w Lubaniu.
 4. Odbiorcami danych osobowych ucznia mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane pozyskiwane są od rodzica / opiekuna prawnego ucznia.
 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Szkole Muzycznej I stopnia  im. Oskara Kolberga w Lubaniu.
 7. Rodzic / opiekun prawny ucznia mają prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych ucznia, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, rodzic / opiekun prawny ucznia ma prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Podanie rodzica / opiekuna prawnego ucznia danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości realizacji przez ucznia procesu edukacyjnego w Szkole Muzycznej I stopnia  im. Oskara Kolberga w Lubaniu.
 10. Dane osobowe ucznia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax. (75) 722-28-91
psmluban@wp.pl www.psmluban.pl