Lipitor Pravachol Normal Herbs Supplements You tell them to get rid of the cheats from your sites and contact online cialis order The anti impotence drugs Cialis Viagra & by increasing circulation to the cialis online cheap Why in case you pick numerous vitamins or naturally made tablets for cialis buy A professional stated, "There might be a considerably bigger picture cheapest cialis 20mg It really is a remarkable happiness of rewarding in case you own a pet in your own home. cheapest cialis online The analysis of Ayurveda is not no longer secondary. It is now a different branch of study altogether. cialis 20mg What exactly is Erectile Dysfunction? Erectile Dysfunction is a disorder by which a guy does not get an buy tadalafil online Herbal and alternative medications and remedies have been in standard natural 10 mg cialis It is vital that you notice that you just get rock hard erections maybe once or twice while youre sleeping. cheapest tadalafil Every Mary, Dick offers authentic, real, discounted, and cheap variations of Viagra, Cialis and Levitra cheap generic cialis
Get Adobe Flash player

Rekrutacja 2020/2021

sekrety edukacji muzycznej

PLAN ZAJĘĆ 2019/2020

Insp. Ochrony Danych

Patron Naszej Szkoły

RADA RODZICÓW

Jubileusz XXV lecia

zobacz nas także na

OGNISKO MUZYCZNE

licznik odwiedzin

strony

strony|wpisy |top

 • ostatnie 24h: 170
 • ostatnie 7 dni: 1 231
 • ostatni miesiąc: 5 243
 • aktualnie online: 2

Owiedziło nas

62880 gości

PATRONAT MEDIALNY

Nasi przyjaciele

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM OCENIANIA


obowiązujący w  SZKOLE  MUZYCZNEJ I st.  im. Oskara Kolberga w LUBANIU


Podstawa prawna:

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 8 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych

szkołach i placówkach artystycznych

 

 

 

 

 

Rozdział I

 

 WPROWADZENIE

 

§1. Informacje ogólne

 

1.    Treść WSO jest podzielona na 5 rozdziałów:

 

I – WPROWADZENIE

II – CELE OGÓLNE

III – OCENY BIEŻĄCE

IV – KLASYFIKACJA

V – PROMOWANIE, EGZAMIN POPRAWKOWY,

       SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI i UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA

 

2.    Ocena poziomu wiadomości i umiejętności ucznia ustalona zgodnie z WSO nie może być zmieniona decyzją administracyjną.

3.    Sprawy sporne rozpatruje organ nadzoru pedagogicznego  poprzez zbadanie zgodności z prawem oświatowym i WSO.

4.    Sytuacje nie uwzględnione w WSO rozpatruje Rada Pedagogiczna (nie dotyczy wystawiania ocen).

5.    Stosowanie WSO jest stałym elementem rozmowy pohospitacyjnej i  ważnym składnikiem oceny pracy zawodowej nauczyciela .

6.    Sprawozdanie dyrektora szkoły o realizacji danego roku szkolnego obejmuje pkt. dotyczący funkcjonowania WSO

     (z uwzględnieniem uwag i wniosków nauczycieli, uczniów,

     zespołów przedmiotowych (sekcji), rodziców, omówieniem

      wyników klasyfikacji, testów, egzaminów itp.).

7.    Zmian w treści WSO dokonuje rada pedagogiczna na wniosek dyrektora szkoły, w formie uchwały,  poprzez nowelizację tekstu WSO.

8. W szkole nie przewiduje się możliwości obniżenia wymagań

     edukacyjnych.

 

 

 

 

 

§ 2. Terminy klasyfikacji semestralnej i końcowo rocznej

 

1.    Rok szkolny dzieli się na 2 semestry.

2.    Semestr I trwa od pierwszego dnia zajęć w miesiącu  wrześniu do

15 stycznia

3.    Semestr II trwa od 15 stycznia  do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4.    Terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych, określone są przez władze nadrzędne. Terminy egzaminów wstępnych

i promocyjnych określa Dyrektor Szkoły.

 

 

 

 

 Rozdział II

 

 CELE OGÓLNE  WSO

 

§ 3. Ocenianie wewnątrzszkolne.

 

1.    Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

 

2.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz  formułowaniu oceny.

 

3.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 • ·       poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
 • ·       pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
 • ·       motywowanie ucznia do dalszej pracy
 • ·       dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz uzdolnieniach uczniów.

 

4.    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 • ·       formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych

         i końcowo rocznych  ocen klasyfikacyjnych

         z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych

 • ·       ocenianie bieżące i ustalanie semestralnych  i końcowo rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, według skali o której mowa w § 9 ust.5
 • ·       przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych, poprawkowych

 

 

 • ·       ustalanie warunków i trybu uzyskiwania ocen semestralnych i końcowo rocznych   z obowiązkowych, nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego
 • ·       ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

 

 

§ 4.Wymagania edukacyjne.

 

 

1.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2.  Powyższe informacje przekazuje się uczniom   na pierwszej lekcji przedmiotowej w danym roku szkolnym (fakt ten musi być odnotowany w dzienniku lekcyjnym).

3. Ogólne wymagania edukacyjne w szkole obejmują:

 • ·       wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania 

             wymaganych egzaminów

 • ·       poznawania dziedzictwa kultury narodowej
 • ·       poznawanie kultury muzycznej innych krajów
 • ·       komunikację interpersonalną
 • ·       zaangażowanie w życie szkoły.

4. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej albo niepublicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust.1 i 3 do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostowaniu tym wymaganiom.

 

 

 


Rozdział III

 OCENY BIEŻĄCE

§ 5. Wystawianie ocen bieżących

 

1.W SM I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu :

 • ·    oceny  są jawne, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów)
 • ·    wszystkie oceny ucznia powinny być uwidocznione w dzienniku lekcyjnym,
 • ·    na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę i udostępnia uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) sprawdzone  i ocenione pisemne prace kontrolne.

 

2.Uzasadnienie oceny ma formę ustną i polega na porównaniu oceny do stosowanych kryteriów oceniania z danego przedmiotu na danym etapie kształcenia, ze wskazaniem przez nauczyciela dróg poprawy.

 

3.Nauczyciele informują rodziców (prawnych opiekunów) ustnie lub pisemnie o pracy ucznia, zachowaniu ucznia, frekwencji,  terminach egzaminów i przesłuchań.

 

 

§ 6. Zasady zwalniania z zajęć.

 

1.    W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części zajęć edukacyjnych.

2.    Decyzję o zwolnieniu ucznia z części zajęć edukacyjnych podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wystawionej przez lekarza, poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną.

3.    W przypadku zwolnienia ucznia z części zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

 

§ 7. Formy bieżącego sprawdzania wiadomości i umiejętności.

 

1.Wykonywanie przez ucznia  na egzaminie semestralnym

 i promocyjnym programu ustalonego w/g opracowanych przez nauczycieli danych instrumentów  programów nauczania.

     2. Formy ustne.

                   – m.in. odpowiedź, śpiew, analiza interwałowa, akordowa

                     ćwiczenia rytmiczne.

     3.Formy pisemne z:

         kształcenia słuchu – dyktanda słuchowe (melodyczno –

         rytmiczne, rytmiczne , współbrzmienia)

         audycje muzyczne – sprawdzian, kartkówka

6.Sprawdzian – forma wypowiedzi pisemnej, która trwa do 30 minut

   i jest  zapowiedziana na ostatniej lekcji poprzedzającej 

    sprawdzian.

     7.Kartkówka  -  forma wypowiedzi pisemnej, która trwa

        od 5 do 15 minut i nie jest zapowiedziana.

 

§ 8. Częstotliwość oceniania, poprawiania ocen, informowanie

uczniów i rodziców o wynikach bieżących oceniania.

 

1.    Częstotliwość oceniania  w ciągu semestru:

a) nie ocenia się uczniów

 • ·    do 3 dni po usprawiedliwionej nieobecności w szkole trwającej do 1 miesiąca
 • ·    do 7 dni – po usprawiedliwionej nieobecności w szkole trwającej powyżej jednego miesiąca .

b) uczeń może być nieklasyfikowany z powodu uchylania się od        oceniania poprzez  częste usprawiedliwienie od rodziców, ucieczki z lekcji itp.)  

c)w ciągu semestru uczeń ma prawo  dwukrotnie  do zgłoszenia  nieprzygotowania do lekcji.  Zgłoszenie nieprzygotowania musi nastąpić na początku lekcji.

     d) oceny bieżące wpisuje się cyframi arabskimi od 1 do 6

 

 

 

 

2.    Poprawianie ocen :

 

1) w ciągu semestru każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen, które można uzyskać wykonując pracę nadobowiązkową (wg  wskazań nauczyciela)

2) kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena pozytywna jest wpisana do dziennika

3) poprawiać ocenę można w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu

4) uczeń nie ma możliwości poprawy oceny w przypadku nieobecności na zajęciach przekraczających połowę dotychczasowej ilości zajęć.

 

3.    Informowanie uczniów i rodziców o wynikach oceniania.

 

1) Rodzice uczniów zagrożonych oceną niedostateczną lub dopuszczającą z przedmiotu głównego lub kształcenia słuchu w klasyfikacji końcowo rocznej informowani są poprzez:

a) przyjęcie do wiadomości zagrożenia ucznia z danego przedmiotu  poprzez  potwierdzenie swoim podpisem w dzienniku lekcyjnym z 40-dniowym wyprzedzeniem do

rady pedagogicznej klasyfikacyjnej

b)nauczyciel klasy poprzez sekretariat wysyła pismo listem poleconym o zagrożeniu z przedmiotu z 30-dniowym wyprzedzeniem do terminu rady  pedagogicznej klasyfikacyjnej

c) informacje o zagrożeniu  przesyła się na druku szkolnym

d) nieprzestrzeganie zasady pisemnego poinformowania o zagrożeniu oceną niedostateczną lub dopuszczającą oznacza brak możliwości wystawiania tych ocen.

 

 


Rozdział IV

 KLASYFIKACJA SEMESTRALNA I KOŃCOWOROCZNA

 

§ 9 Klasyfikowanie semestralne i  końcowo roczne

 

ZASADY OGÓLNE

 

1. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w każdym roku szkolnym, po I semestrze -klasyfikacja semestralna. po II semestrze – klasyfikacja końcowo roczna.

2. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna  polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych  zajęć edukacyjnych lub zaliczenie zajęć nadobowiązkowych.

3. Za formy klasyfikacji śródrocznej z przedmiotu głównego przyjęto egzamin semestralny  z wyłączeniem uczniów klasy I i VI(cykl 6-letni) i I i IV (cykl 4 – letni).

4. Na 7 dni przed końcowo rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele  są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

5. Oceny klasyfikacyjne  ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący –  oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne,

2)stopień bardzo dobry –  oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne ,

3) stopień dobry –  oznacza , że spełnienie wymagań edukacyjnych nie jest pełne, ale nie przewiduje się problemów w dalszym kształceniu,

4) stopień dostateczny – oznacza, że uczeń spełnił jedynie  podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia,

5) stopień dopuszczający –  oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudni, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie,

6) stopień niedostateczny –  oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia.

 

6. Ocenę ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem ocen ustalonych przez komisje powołane przez dyrektora szkoły, do przeprowadzenia  egzaminów półrocznych

i promocyjnych , klasyfikacyjnych  i poprawkowych.

7. Z przedmiotu – instrument główny:

          1) termin egzaminów półrocznych z przedmiotu

             głównego oraz skład komisji wyznacza dyrektor

             szkoły

          2)z przebiegu egzaminów  półrocznych sporządza się

             sprawozdanie na ujednoliconym druku z aktualną datą,

             wykonywanym programem /opartym na minimum

             programowym/ oraz oceną i punktacją ustaloną przez

             komisję wg /skali, jak w § 10 ust.4.

           3)w uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może

              zwolnić ucznia z egzaminu  półrocznego.

             Klasyfikacyjną ocenę śródroczną ustala w tym

              przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia

              edukacyjne.

            4)na podstawie przeprowadzonego egzaminu  

              półrocznego komisja ustala ocenę ucznia , która

              uwzględnia w   szczególności jakość wykonywania

             artystycznego , stosunek ucznia do przedmiotu, jego

             osiągnięcia szkolne i pozaszkolne oraz dotychczasowe

              oceny cząstkowe

            5)w przypadku różnicy zadań co do oceny ucznia, zostaje

             przyjęta ocena większością głosów członków komisji.

 

8. Przepisów ust.6  nie stosuje się do uczniów klasy I cyklu czteroletniego i sześcioletniego.

        

                

§ 10 Egzamin promocyjny i zasady  jego przeprowadzania

 

 

1.    Z przedmiotu – instrument główny obowiązuje na koniec roku szkolnego  egzamin promocyjny, z wyjątkiem uczniów klas I. Ocenę w tym przypadku ustala nauczyciel przedmiotu głównego.

 

 

 2. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego Dyrektor

  powołuje co najmniej trzyosobową komisję, w skład   której wchodzą:

1)dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora  jako przewodniczący komisji

2)nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu

3) nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu

  3.Ocena egzaminu promocyjnego jest ostateczna.

  4.Ocenę z egzaminu promocyjnego wystawia się według skali

     punktowej:

1)    25            punktów – stopień  celujący   (6)

2)   21-24       punktów – stopień  bardzo dobry (5)

3)    16-20       punktów -  stopień  dobry  (4)

4)    13-15       punktów -  stopień  dostateczny (3)

5)    11-12       punktów  – stopień  dopuszczający (2)

6)    do-10      punktów  -  stopień  niedostateczny (1)

 

5. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu promocyjnego komisja ustala ocenę ucznia.

1)przy ocenie uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego, stosunek ucznia do przedmiotu, jego osiągnięcia szkolne i pozaszkolne oraz dotychczasowe oceny cząstkowe

2)obowiązuje zasada rozstrzygania problemu oceny na korzyść ucznia

3)w przypadku różnicy zdań co do oceny zostaje przyjęta ocena większością głosów członków komisji.

6. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego . Klasyfikacyjną ocenę końcowo roczną ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

 

 

§ 11. Egzamin klasyfikacyjny i jego zasady.

 

 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku  lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej, z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.

2. Uczeń niesklasyfikowany z  powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub  na prośbę  jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

Przy decyzji rady pedagogicznej bierze się pod uwagę dotychczasowy przebieg nauki oraz  stosunek ucznia do  wszystkich przedmiotów, szczególnie do przedmiotów objętych egzaminem.

4. Za zgodą rady pedagogicznej uczeń niesklasyfikowany

z powodu nieobecności  nieusprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny maksymalnie z dwóch przedmiotów.

5.Uczeń nieklasyfikowany z powodów usprawiedliwionych

może zdawać egzaminy klasyfikacyjne ze wszystkich  przedmiotów.

6.Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów wymienionych w§ 10 ust.1 przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie określonym w § 10 ust.2.  Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów

 przeprowadza nauczyciel uczący  danego przedmiotu.

 7.Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony

   z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 8.Egzamin klasyfikacyjny może mieć formę:

1) pisemną

2)ustną

3) praktyczno- muzyczną

9.Zakres zadań – ćwiczeń z egzaminu promocyjnego musi być zgodny z zakresem wymagań edukacyjnych w danej klasie.

10.Formy egzaminu nie mogą odbiegać od stosowanych w danym roku szkolnym – w danej klasie.

11.Prośba ucznia o wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego musi mieć formę pisemną, uwzględniającą opinię nauczyciela i ewentualne dokumenty usprawiedliwiające nieobecności czy powody trudności w nauce.

12.Podanie o egzamin klasyfikacyjny musi wpłynąć do sekretariatu szkoły najpóźniej 3 dni przed terminem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

13. Termin egzaminów klasyfikacyjnych wyznacza dyrektor szkoły. 14.Uczeń nie może jednego dnia zdawać więcej niż 2 egzaminy

klasyfikacyjne.

15. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest

ostateczna .

16. Uczeń, który z przyczyn losowych, potwierdzonych pisemnym zaświadczeniem ( lekarza, urzędu itp.), nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły do końca lutego br. szkolnego – za I semestr i do końca sierpnia za rok szkolny.

17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności skład komisji albo imię

i nazwisko nauczyciela danego przedmiotu, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną odpowiednio przez komisję lub nauczyciela.

18. W uzasadnionych przypadkach uczeń może  na własną prośbę, za zgodą rady pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne, określone w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nie przekraczającym

wymiaru godzin przewidzianego dla danej klasy.

19. Uczeń, o którym mowa w ust.18 nie jest klasyfikowany 

 w  pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 20. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

 

Rozdział V

 

 PROMOWANIE, EGZAMIN POPRAWKOWY

Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia

 

§ 12. Promowanie ucznia

 

1. Promowanie polega na zatwierdzaniu przez radę pedagogiczną wyników w końcoworocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o:

1)promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończenia szkoły

2)wyróżnianiu i odznaczeniu uczniów.

2.Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo  wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych   otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcowo roczną wyższą od stopnia niedostatecznego , z zastrzeżeniem ust.3.

3.Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli otrzymał

klasyfikacyjną ocenę końcowo roczną wyższą od stopnia dopuszczającego z przedmiotów:

          1) instrument główny

          2) kształcenie słuchu.

4. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna, a w przypadku przedmiotów wymienionych w ust.3 – ocena dopuszczająca, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

5. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona.

6. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej otrzymał jedną ocenę niedostateczną albo z przedmiotu wymienionego w ust.3. 2 – jedną ocenę dopuszczającą. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.

7.Egzaminu poprawkowego nie mogą zdawać uczniowie klas

najwyższych .

8.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły,

nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.

9.Egzamin poprawkowy przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły komisja w składzie:

1)dyrektor szkoły albo inny nauczyciel, wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji

2)nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu

3)nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

10. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt.2, możne być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innym, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 

 

 

11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

12.Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł

 przystąpić do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie,

 może przystąpić do niego w dodatkowym  terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

13.Zakres i tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego jest taki sam, jak w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego. Od wyniku egzaminu poprawkowego nie przysługuje odwołanie.

 

 

                                                  § 13.

  

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z zasadami określonymi w rozdziale III WSO z zastrzeżeniem § 12 ust.5. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno -wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że końcowo roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z zasadami określonymi w rozdziale III WSO, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku końcowo rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala końcowo roczną  ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt.1, uzgadnia się z uczniami i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4 W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku końcowo rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji

 b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt.1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem szkoły.

6. Ustalona przez komisję końcowo roczna   ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierających w szczególności:

1) w przypadku końcowo rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt.1

c) zadania (pytania sprawdzające) lub program

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę

f) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust.7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt.1  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły

                                                      § 14

 

1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 12 ust.2, podlega skreśleniu z listy ucznia, chyba że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.

2. W ciągu całego cyklu kształcenia uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.

3. Uczeń, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił warunków określonych w § 12 ust.2, podlega skreśleniu z listy uczniów chyba że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.

4. Uczeń kończy szkołę muzyczną I stopnia jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej spełnił warunki określone w § 12 ust.2

5. Uczeń klasy IV-VI, który w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 (w tym ocenę bardzo dobrą z instrumentu głównego) otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

6.Uczeń klasy I – III który w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć  edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5,00 otrzymuje   promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

7.W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), za zgodą rady pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy.8.Uczeń, o którym mowa w ust. 1, nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych

 Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki oraz być klasyfikowany i promowanypoza normalnym trybem na warunkach określonych w odrębnych przepisach

 

 

 

 Wewnątrzszkolny  System  Oceniania   został uchwalony

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 23 marca 2009r.

 

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax. (75) 722-28-91
psmluban@wp.pl www.psmluban.pl