Get Adobe Flash player

PLAN ZAJĘĆ 2017/2018

Rekrutacja 2017/2018

Jubileusz XXV lecia

zobacz nas także na

Patron Naszej Szkoły

OGNISKO MUZYCZNE

RADA RODZICÓW

licznik odwiedzin

strony

strony|wpisy |top

  • ostatnie 24h: 244
  • ostatnie 7 dni: 1 119
  • ostatni miesiąc: 4 883
  • aktualnie online: 2

Owiedziło nas

30090 gości

PATRONAT MEDIALNY

Nasi przyjaciele

 

Szkoła w obiektywie

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI do Szkoły Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu

 

 

§1

 Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym w cyklu sześcioletnim dla dzieci młodszych i cyklu czteroletnim dla dzieci starszych.

 

§2

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do SM I st. powinni posiadać predyspozycje muzyczne, potwierdzone badaniem przydatności kandydata, przeprowadzonym przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.

 

§3

 

Badanie przydatności kandydatów do kształcenia muzycznego w  SM I st. w Lubaniu odbywa się w miesiącu maju  każdego roku kalendarzowego. Dokładną datę ustala dyrektor szkoły.

 

§4

 

Badanie przydatności kandydatów obejmuje:

  1. w sześcioletnim cyklu nauczania:

-         badanie pamięci muzycznej,

-         badanie poczucia tonalnego,

-         zaprezentowanie własnej piosenki

-         rozróżniania dźwięków wysokich i niskich,

-         powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków, krótkich odcinków melodycznych,

-         śpiewanie dźwięków składowych akordów,

-         powtarzanie schematów rytmicznych,

-         badanie warunków psychofizycznych, zdolności ruchowych i manualnych,

-         prezentacja przygotowanego programu (dotyczy uczniów z przygotowaniem muzycznym lub ubiegających się o przyjęcie do klasy programowo wyższej),

 

 

  1. w czteroletnim cyklu nauczania:

-         badanie pamięci muzycznej,

-         badanie poczucia tonalnego,

-         zaprezentowanie własnej piosenki

-         rozróżniania dźwięków wysokich i niskich,

-         powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków, krótkich odcinków melodycznych,

-         śpiewanie dźwięków składowych akordów,

-         powtarzanie schematów rytmicznych,

-         badanie warunków psychofizycznych, zdolności ruchowych i manualnych,

-         prezentacja przygotowanego programu (dotyczy uczniów z przygotowaniem muzycznym lub ubiegających się o przyjęcie do klasy programowo wyższej),

 

§5

 

Kandydat do SM I st. w Lubaniu powinien złożyć w sekretariacie szkoły kwestionariusz osobowy wraz z opinią lekarza (druki szkolne) w terminie od 01 marca do 30 kwietnia, a następnie w wyznaczonym terminie przystąpić do przesłuchania kwalifikacyjnego na kandydata na ucznia szkoły muzycznej.

 

§6

 

Warunkiem przyjęcia do SM I st. jest:

1) odpowiedni wiek:

-         ukończony 6 rok życia i nie przekroczony 10 rok – do cyklu sześcioletniego,

-         ukończony 10 rok życia i nie przekroczony 16 rok – do cyklu czteroletniego

2) pozytywna ocena z badania przydatności kandydata,

3) zdany egzamin z instrumentu i przedmiotów teoretycznych – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy programowo wyższej,
Ilość przyjęć na poszczególne instrumenty jest limitowana.

 

§7

 

Dopuszcza się możliwość przyjęć kandydatów do cyklu czteroletniego na fortepian i  skrzypce  na wniosek Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej.

 

§8.

 

W miarę posiadanych instrumentów szkoła umożliwia wypożyczenie fletu, klarnetu, akordeonu, gitary ,trąbki i skrzypiec  na okres do dwóch lat nauki.

 

§9.

 

Przeciwwskazaniami do kształcenia muzycznego są wady psychofizyczne utrudniające grę na instrumencie takie jak:

-         niesprawność rąk lub palców,

-         brak słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, poczucia rytmu,

-         brak koordynacji słuchowo – ruchowej,

-         stwierdzona przez lekarza wada postawy (skrzywienie kręgosłupa), ograniczająca sprawność fizyczną ( swobodę ruchową rąk).

 

 

§10.

 

 

Decyzję o przyjęciu do SM I st. w Lubaniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej. Wyniki ogłaszane są w ciągu 14 dni od zakończenia badania i wywieszone do wglądu na szkolnej tablicy ogłoszeń.

§11

 

Odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej przysługuje kandydatom do Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Dolnośląskiego we Wrocławiu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji.

 

§12

 

Regulamin przyjęć do Szkoły Muzycznej I st.im. Oskara Kolberga w Lubaniu został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. nr 85, poz. 943).

 

§13

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin został uchwalony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu

 

w dniu 23 marca  2009r.

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax. (75) 722-28-91
psmluban@wp.pl www.psmluban.pl