Lipitor Pravachol Normal Herbs Supplements You tell them to get rid of the cheats from your sites and contact online cialis order The anti impotence drugs Cialis Viagra & by increasing circulation to the cialis online cheap Why in case you pick numerous vitamins or naturally made tablets for cialis buy A professional stated, "There might be a considerably bigger picture cheapest cialis 20mg It really is a remarkable happiness of rewarding in case you own a pet in your own home. cheapest cialis online The analysis of Ayurveda is not no longer secondary. It is now a different branch of study altogether. cialis 20mg What exactly is Erectile Dysfunction? Erectile Dysfunction is a disorder by which a guy does not get an buy tadalafil online Herbal and alternative medications and remedies have been in standard natural 10 mg cialis It is vital that you notice that you just get rock hard erections maybe once or twice while youre sleeping. cheapest tadalafil Every Mary, Dick offers authentic, real, discounted, and cheap variations of Viagra, Cialis and Levitra cheap generic cialis
Get Adobe Flash player

Rekrutacja 2020/2021

sekrety edukacji muzycznej

PLAN ZAJĘĆ 2019/2020

Insp. Ochrony Danych

Patron Naszej Szkoły

RADA RODZICÓW

Jubileusz XXV lecia

zobacz nas także na

OGNISKO MUZYCZNE

licznik odwiedzin

strony

strony|wpisy |top

  • ostatnie 24h: 177
  • ostatnie 7 dni: 1 238
  • ostatni miesiąc: 5 253
  • aktualnie online: 2

Owiedziło nas

62881 gości

PATRONAT MEDIALNY

Nasi przyjaciele

 

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI do Szkoły Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu

 

 

§1

 Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym w cyklu sześcioletnim dla dzieci młodszych i cyklu czteroletnim dla dzieci starszych.

 

§2

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do SM I st. powinni posiadać predyspozycje muzyczne, potwierdzone badaniem przydatności kandydata, przeprowadzonym przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.

 

§3

 

Badanie przydatności kandydatów do kształcenia muzycznego w  SM I st. w Lubaniu odbywa się w miesiącu maju  każdego roku kalendarzowego. Dokładną datę ustala dyrektor szkoły.

 

§4

 

Badanie przydatności kandydatów obejmuje:

  1. w sześcioletnim cyklu nauczania:

-         badanie pamięci muzycznej,

-         badanie poczucia tonalnego,

-         zaprezentowanie własnej piosenki

-         rozróżniania dźwięków wysokich i niskich,

-         powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków, krótkich odcinków melodycznych,

-         śpiewanie dźwięków składowych akordów,

-         powtarzanie schematów rytmicznych,

-         badanie warunków psychofizycznych, zdolności ruchowych i manualnych,

-         prezentacja przygotowanego programu (dotyczy uczniów z przygotowaniem muzycznym lub ubiegających się o przyjęcie do klasy programowo wyższej),

 

 

  1. w czteroletnim cyklu nauczania:

-         badanie pamięci muzycznej,

-         badanie poczucia tonalnego,

-         zaprezentowanie własnej piosenki

-         rozróżniania dźwięków wysokich i niskich,

-         powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków, krótkich odcinków melodycznych,

-         śpiewanie dźwięków składowych akordów,

-         powtarzanie schematów rytmicznych,

-         badanie warunków psychofizycznych, zdolności ruchowych i manualnych,

-         prezentacja przygotowanego programu (dotyczy uczniów z przygotowaniem muzycznym lub ubiegających się o przyjęcie do klasy programowo wyższej),

 

§5

 

Kandydat do SM I st. w Lubaniu powinien złożyć w sekretariacie szkoły kwestionariusz osobowy wraz z opinią lekarza (druki szkolne) w terminie od 01 marca do 30 kwietnia, a następnie w wyznaczonym terminie przystąpić do przesłuchania kwalifikacyjnego na kandydata na ucznia szkoły muzycznej.

 

§6

 

Warunkiem przyjęcia do SM I st. jest:

1) odpowiedni wiek:

-         ukończony 6 rok życia i nie przekroczony 10 rok – do cyklu sześcioletniego,

-         ukończony 10 rok życia i nie przekroczony 16 rok – do cyklu czteroletniego

2) pozytywna ocena z badania przydatności kandydata,

3) zdany egzamin z instrumentu i przedmiotów teoretycznych – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy programowo wyższej,
Ilość przyjęć na poszczególne instrumenty jest limitowana.

 

§7

 

Dopuszcza się możliwość przyjęć kandydatów do cyklu czteroletniego na fortepian i  skrzypce  na wniosek Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej.

 

§8.

 

W miarę posiadanych instrumentów szkoła umożliwia wypożyczenie fletu, klarnetu, akordeonu, gitary ,trąbki i skrzypiec  na okres do dwóch lat nauki.

 

§9.

 

Przeciwwskazaniami do kształcenia muzycznego są wady psychofizyczne utrudniające grę na instrumencie takie jak:

-         niesprawność rąk lub palców,

-         brak słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, poczucia rytmu,

-         brak koordynacji słuchowo – ruchowej,

-         stwierdzona przez lekarza wada postawy (skrzywienie kręgosłupa), ograniczająca sprawność fizyczną ( swobodę ruchową rąk).

 

 

§10.

 

 

Decyzję o przyjęciu do SM I st. w Lubaniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej. Wyniki ogłaszane są w ciągu 14 dni od zakończenia badania i wywieszone do wglądu na szkolnej tablicy ogłoszeń.

§11

 

Odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej przysługuje kandydatom do Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Dolnośląskiego we Wrocławiu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji.

 

§12

 

Regulamin przyjęć do Szkoły Muzycznej I st.im. Oskara Kolberga w Lubaniu został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. nr 85, poz. 943).

 

§13

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin został uchwalony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu

 

w dniu 23 marca  2009r.

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax. (75) 722-28-91
psmluban@wp.pl www.psmluban.pl