Lipitor Pravachol Normal Herbs Supplements You tell them to get rid of the cheats from your sites and contact online cialis order The anti impotence drugs Cialis Viagra & by increasing circulation to the cialis online cheap Why in case you pick numerous vitamins or naturally made tablets for cialis buy A professional stated, "There might be a considerably bigger picture cheapest cialis 20mg It really is a remarkable happiness of rewarding in case you own a pet in your own home. cheapest cialis online The analysis of Ayurveda is not no longer secondary. It is now a different branch of study altogether. cialis 20mg What exactly is Erectile Dysfunction? Erectile Dysfunction is a disorder by which a guy does not get an buy tadalafil online Herbal and alternative medications and remedies have been in standard natural 10 mg cialis It is vital that you notice that you just get rock hard erections maybe once or twice while youre sleeping. cheapest tadalafil Every Mary, Dick offers authentic, real, discounted, and cheap variations of Viagra, Cialis and Levitra cheap generic cialis
Get Adobe Flash player

PLAN ZAJĘĆ 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021

sekrety edukacji muzycznej

Insp. Ochrony Danych

Patron Naszej Szkoły

RADA RODZICÓW

Jubileusz XXV lecia

zobacz nas także na

OGNISKO MUZYCZNE

licznik odwiedzin

strony

strony|wpisy |top

  • ostatnie 24h: 141
  • ostatnie 7 dni: 1 465
  • ostatni miesiąc: 6 223
  • aktualnie online: 1

Owiedziło nas

63717 gości

PATRONAT MEDIALNY

Nasi przyjaciele

 

Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
Spotkanie z nauczycielami celem ustalenia zajęć indywidualnych
odbędzie się 1 września 2020 r.o godz.16.00
w auli szkoły z zachowaniem rygoru sanitarnego
(maseczki , dezynfekcja rąk)
Zachęcamy uczniów i rodziców do pobrania i korzystania z aplikacji rządowej ➡️ProteGo Safe⬅️
na smartfony w celu zwiększenia bezpieczeństwa
własnego i środowiska szkolnego ‼️

PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH w roku szkolnym 2020-2021 mgr DOROTA OKIENKO

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
15.00-15.45 I/6 KSZTAŁCENIE SŁUCHU II/6KSZTAŁCENIE SŁUCHU I/6KSZTAŁCENIE SŁUCHU II/6KSZTAŁCENIE SŁUCHU  
15.50-16.35 I/6    RYTMIKA II/6RYTMIKA IV/6KSZTAŁCENIE SŁUCHU III/6KSZTAŁCENIE SŁUCHU IV/6KSZTAŁCENIE SŁUCHU
16.40-17.25 III/6 KSZTAŁCENIE SŁUCHU II/4AUDYCJE MUZYCZNE IV/6AUDYCJE MUZYCZNE III/6RYTMIKA V/6KSZTAŁCENIE SŁUCHU
17.30-18.15 V/6 KSZTAŁCENIE SŁUCHU III/4AUDYCJE MUZYCZNE CHÓR VI/6KSZTAŁCENIE SŁUCHU  
18.20-19.05 V/6  AUDYCJE MUZYCZNE IV/4AUDYCJE MUZYCZNE CHÓR VI/6AUDYCJE MUZYCZNE  
19.10-19.55 VI/6 KSZTAŁCENIE SŁUCHU        

PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH w roku szkolnym 2020-2021 mgr AGATA NEUMANOVA

 

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
15.00-15.45 I/4 – Kształcenie słuchu     I/4 – Kształcenie słuchu
15.50-16.35   II/4 – Kształcenie słuchu     II/4 – Kształcenie słuchu
16.40-17.25   III/4 – Kształcenie słuchu     III/4 – Kształcenie słuchu
17.30-18.15   IV/4 – Kształcenie słuchu     IV/4 – Kształcenie słuchu

WAŻNE !!!

CENY  PODRĘCZNIKÓW DLA  POSZCZEGÓLNYCH  KLAS

 

KLASA  I/6      -  46 zł. ( 1 podręcznik + 2 zeszyty )

KLASA  II/6     -  43 zł.( 1 podręcznik + 1 zeszyt )

KLASA  III/6  -  43 zł.( 1 podręcznik + 1 zeszyt )

KLASA  IV/6  -  30 zł.( 1 podręcznik + 1 zeszyt )

KLASA  V/6  -  30 zł.( 1 podręcznik + 1 zeszyt )

KLASA  VI/6  -  33 zł.( 1 podręcznik + 1 zeszyt )

 

KLASA  I/4    -  52 zł.( 2 podręczniki + 2 zeszyty )

KLASA  II/4   -  55 zł.( 2 podręczniki + 1 zeszyt )

KLASA  III/4  -  30 zł. ( 1 podręcznik + 1 zeszyt )

KLASA  IV/4  -  33 zł.( 1 podręcznik + 1 zeszyt )

 

Wpłaty należy dokonać w dniach od 01. – 11.09.2020r. u nauczyciela przedmiotów teoretycznych.

 

UWAGA !!!

PODRĘCZNIK DO AUDYCJI MUZYCZNYCH :

Agnieszka Kreiner-Bogdańska

„ W krainie muzyki”

UCZNIOWIE KLAS IV/6  i II/4

 

ZAKUPUJĄ INDYWIDUALNIE !


Regulamin

funkcjonowania Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu od 1 września 2020 roku w związku z wytycznymi  MEN, MZ i GIS w związku z epidemią koronowirusa w Polsce

 

Organizacja zajęć w szkole

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona usti nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

6. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

7. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

9. W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację,która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw ) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć,uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

13. W sali rytmiki używany sprzęt  oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

14. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

15. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

16. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć z rytmiki, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

17. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.

18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować,aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunow i dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki,rzeczy.

19. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość, należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.

20.Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

21.Upowszechnić zasady korzystania z materiałów nutowych , uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w zasobach szkoły.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

1. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów,wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne,miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

4. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji.

7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

8.Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem.

Gastronomia

1. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne.

2. Konieczne jest czyszczenie blatów stołów i  krzeseł po każdym uczniu.

3. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

4.Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

 

1. Do pracy w szkole  mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. Roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw.podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia  a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.

4. Pracownicy szkoły  powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

WAŻNE !!!

1. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz

https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

2. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Regulamin

funkcjonowania Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu od 1 września 2020 roku w związku z wytycznymi  MEN, MZ i GIS w związku z epidemią koronowirusa w Polsce

Organizacja zajęć w szkole

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerującychinfekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannielub w izolacji w warunkach domowych .

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono  informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie  przestrzegają obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

6. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

7. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). W trybie pilnym rodzice/opiekunowie zasięgają porady lekarskiej.

9. Rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację,która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw ) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć,uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

13. W sali rytmiki używany sprzęt  oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

14. Należy wietrzyć sale lekcyjne po każdej lekcji indywidualnej z uczniem podczas przerw między lekcjami trwającymi minimum 5 minut, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę , a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

15. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

16. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć z rytmiki, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

17. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.

18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować,aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki,rzeczy.

19. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość, należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.

20.Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

21.Korzystania z materiałów nutowych , uwzględnia konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w zasobach szkoły.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

2.a. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów,wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne,miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

2.b.Wszystkie osoby włącznie z nauczycielami oraz rodzice/opiekunowie uczniów wpisują się do książki ewidencji wejść do szkoły z podaniem imienia i nazwiska , godzinę wejścia oraz cel wizyty w szkole.

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

4.W szkole jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji.

7. Pracownicy obsługi  na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

8.Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem.

Gastronomia

1.Korzystanie z posiłków  odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne.

2. Konieczne jest czyszczenie blatów stołów i  krzeseł po każdym uczniu.

3. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

4.Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

 

1. Do pracy w szkole  mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60rokużycia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw.podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzykozakażenia  a wprzypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

3.W szkole wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie , w którym będzie można osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.

4. Pracownicy szkoły  zostali  poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

WAŻNE !!!

1. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz

https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

2. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

3. W przypadku pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w szkole związanej z epidemią korona wirusa dyrektor szkoły może za zgodą organu prowadzącego szkołę  oraz opinii stacji sanitarno – epidemiologicznej wprowadzić nauczanie hybrydowe lub zdalne w oparciu o obowiązujące przepisy.


ZAPISY DO NASZEJ

SZKOŁY MUZYCZNEJ TRWAJĄ

ZAPRASZAMY DO NAUKI

!!! KONIECZNIE MUSISZ TO ZOBACZYĆ !!!

Adam Karczewski właśnie kończy naukę w Szkole Muzycznej

I-go st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu.

Za sześć lat edukacji dziś składamy

serdeczne podziękowania dla całej kadry szkoły.

 

 

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Informacji telefonicznej można uzyskać pod nr tel: 75 722 28 91 lub 507 37 32 90

Szkoła również funkcjonuje w trybie pracy zdalnej dlatego większość spraw można załatwić  poprzez kontakt e-mail, który zdecydowanie polecamy : psmluban@wp.pl

 


   W związku z obecnym okresem zawieszenia zajęć dydaktycznych prosimy o:
wzajemny kontakt rodziców, uczniów i nauczycieli w sprawie ustalenia formy i sposobów dalszej zdalnej nauki z wykorzystaniem możliwości cyfrowych, kontaktu cyfrowego oraz korespondencji elektronicznej

   Wsparcie uczniów przez nauczycieli, przekazywanie informacji, materiałów oraz instrukcji celem zachowania ciągłości nauki jest szczególnie ważne w tym czasie.

   Dobór form, narzędzi i technik tej współpracy będzie uzgadniany indywidualnie przez nauczyciela z każdym uczniem lub rodzicem


Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie ‼️

W związku z zaistniałą sytuacją poniżej prezentujemy strony internetowe i programy, do których zachęcamy, aby wykorzystać je do nauki zdalnej w tym czasie

Kształcenie słuchu:

http://www.dur-moll.pl/
Dzięki tej stronie internetowej możemy ćwiczyć rozpoznawanie struktur muzycznych ze słuchu. Dla klas młodszych dobre będą zakładki “nuta-dźwięk-klawisz” i “Jaka to nuta”, dla starszych – “Jaka to tonacja?” i “Interwały na pięciolinii”. Strona nie wymaga logowania, działa jednak z wykorzystaniem wtyczki Flash, więc możemy z niej korzystać tylko na komputerach i laptopach.

https://www.ksztalceniesluchu.edu.pl
Strona ta zawiera ćwiczenia do samodzielnego wykonania oraz materiały teoretyczne. Szczególnie pomocna może być Muzyczna Przygoda – plik w pdf z podstawami kształcenia słuchu i audycji muzycznych. Ta strona również nie wymaga logowania i działa z wykorzystaniem wtyczki Flash.

Aplikacje na telefon z systemem Android:

MyEarTraining
Aplikacja z ćwiczeniami do rozpoznawania struktur, ćwiczeniami rytmicznymi i solfeżowymi. Tylko najtrudniejsze poziomy są płatne, więc można swobodnie z niej korzystać. Dostępna tylko w języku angielskim.

Perfect Ear – trener słuchu
Aplikacja z szeregiem ćwiczeń i lekcji w języku polskim. Zawiera również ćwiczenia rozpoznawania wysokości, dyktanda rytmiczne, a nawet trenera śpiewania nut. Tylko standardowe zadania są bezpłatne, ale pakiet pełnego zestawu ćwiczeń nie jest drogi.

Audycje muzyczne, literatura muzyczna, historia muzyki, orkiestra:

http://www.orkiestrownik.pl/
Aplikacja pozwalająca poznać instrumenty muzyczne. Orkiestra symfoniczna to wielki organizm – współtworzą go poszczególni muzycy i ich instrumenty. Jak odnajdują się w tej wielkiej machinie? Jaką rolę odgrywa ich instrument? Do czego są potrzebni na świecie oboiści? Jakie obowiązki ma pierwszy skrzypek? Dlaczego saksofoniści i perkusiści muszą być bardzo cierpliwi? Jakie tajemnice kryje orkiestra i jej członkowie?

https://www.youtube.com/user/IMITpolska/playlists
Kanał Instytutu Muzyki i Tańca w serwisie YouTube: instrumenty, tańce, konkursy, kompozytorzy…

http://www.muzykotekaszkolna.pl/
Wszystko co potrzebne w pigułce.

https://cea-art.pl/zostan-moniuszka/
Aplikacja wprowadza w przystępny sposób w świat opery i muzyki Stanisława Moniuszkę poprzez zabawę. Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z nią i wykorzystywania w edukacji muzycznej we wszystkich typach szkół muzycznych.

https://www.youtube.com/watch?v=JLUFHbjIqpw&list=PL48JVnh8gz4xVVSU0K-D5smO3NiRJ1Ia8
“Stanisław Moniuszko dla dzieci” – bajki dla dzieci wprowadzające w świat muzyki Stanisława Moniuszki

Filharmonia Berlińska
https://www.berliner-philharmoniker.de/titelgeschichten/20192020/digital-concert-hall/
Bezpłatny dostęp (po zalogowaniu się) do dużej ilości koncertów w świetnych wykonaniach.

The Metropolitan Opera
https://www.metopera.org/about/press-releases/met-to-launch-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirus-closure/
Darmowy dostęp do spektakli operowych

Filharmonia Narodowa w Warszawie
https://www.youtube.com/user/FilharmoniaNarodowa/playlists
Playlista z nagraniami live z koncertów.

* źródło informacji: post FB konta
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
im. F. Nowowiejskiego w Zgorzelcu

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax. (75) 722-28-91
psmluban@wp.pl www.psmluban.pl